Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
polegające na doposażeniu w nowoczesny sprzęt
ratowniczy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach

Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, obejmujący zakup nowoczesnego wyposażenia ratowniczego dla jednostki OSP w Kaletach.


Konsultacje trwać będą w okresie od 9 maja 2017 r. do 17 maja 2017 r.


Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić poniższy formularz ankietowy.


raport konsultacje [straz 2017].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:44:44 | Data modyfikacji: 2017-05-09 13:24:55.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:44:44
Data modyfikacji: 2017-05-09 13:24:55
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót