Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kalety w 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.10.2017
Burmistrza Miasta Kalety
z dnia 12.01.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i uchwały nr 326/XLV/2010 z 5.10.2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) i art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn.zm.) prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Kalety.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalety w 2017 roku, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu Programu.

§ 2
Z projektem Programu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na dzień 16 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji określa się na dzień 6 lutego 2017 r.

§ 4
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej opinii złożonej w Urzędzie Gminy lub przesłanej drogą elektroniczną na adres: ekologia@kalety.pl do dnia zakończenia konsultacji, tj. do 06.02.2017 r.

§ 5

Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu opinii projekt Programu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Kaletach.

§ 6

Wyjaśnień w sprawie projektu Programu i konsultacji udziela inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Kaletach.
§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Należności.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarzadzenia


Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2017 roku.

 

Rozdział I

§1
Celem Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kalety w 2017 r., zwanego dalej „Programem” jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy,
3) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę,
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział II

§ 2

Zakres Programu obejmuje:
1) działania w celu zapobiegania nadmiernej populacji bezdomnych zwierząt,
2) formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt:
a) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
b) edukację w zakresie walki z bezdomnością zwierząt,
c) współpracę z organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną zwierząt,
d) współpracę ze schroniskami dla zwierząt.

Rozdział III

§ 3

Na terenie gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

§ 4

W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest bezdomne, właściwe służby Urzędu Miejskiego w Kaletach podejmą działania zmierzające do adopcji lub umieszczenia bezdomnego zwierzęcia w schronisku dla zwierząt.
Rozdział IV

§ 5

W celu zapobiegania nadmiernej populacji bezdomnych zwierząt wprowadza się sterylizację oraz kastrację bezdomnych psów i kotów w następujący sposób:
1) bezdomne koty będą podlegały wyłapywaniu, poddawaniu zabiegowi sterylizacji lub kastracji,
zaszczepieniu i wypuszczeniu ich na wolność w miejscu złapania, w uzgodnieniu z administracją, zarządcą terenu lub okolicznymi mieszkańcami,
2) bezdomne psy będą podlegały wyłapywaniu, adopcji lub odwiezieniu do najbliższego schroniska.

§ 6
1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub wolno żyjących kotów.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe, albo chore i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
3. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym gmina współpracuje w zakresie świadczenia usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów.

§ 7

Zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz zaszczepieniu będą podlegały również zwierzęta, które przybłąkały się i zostały przygarnięte przez chętnych opiekunów (adopcja).


§ 8

Dzikim kotkom, które nie dają się złapać, podawane będą antykoncepcyjne środki hormonalne.

§ 9
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy karmicielom kotów, zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim w Kaletach oraz poprzez finansowanie sterylizacji, kastracji, leczenia tych kotów w ramach współpracy z lecznicą zwierząt.

§ 10

W celu poszukiwania dla bezdomnych psów i kotów nowych właścicieli:
1) na stronie internetowej gminy istnieje możliwość uzyskania informacji dla osób pragnących otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota www.kalety.pl, zakładka „ochrona środowiska” (sos zwierzaki),
2) osobom adoptującym bezdomne psy może być udzielona pomoc finansowa do kwoty
400,00 zł, przeznaczona w szczególności na jego szczepienie, sterylizację lub kastrację,
3) społecznym opiekunom, do czasu znalezienia nowego właściciela, udzielona będzie pomoc
w formie zakupu karmy,
4) gmina będzie współpracować z najbliżej położonym schroniskiem zwierząt,
5) gmina wskazuje gospodarstwo rolne w Kaletach ul. 3 Maja nr 80 w celu zapewnienia miejsca dla
odebranych zwierząt gospodarskich,
6) celem przekazywania informacji o znęcaniu się nad zwierzętami lub niewywiązywaniu się z obowiązków opiekuna zwierzęcia należy dzwonić do Urzędu Miejskiego.

§ 11

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gmina realizuje poprzez umowę z lekarzem weterynarii w Kaletach w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej bezdomnym zwierzętom i wolno żyjącym kotom z terenu gminy.

§ 12

W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:
1) gmina będzie propagować przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegających
nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek,
artykułów w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety i na stronie internetowej miasta,
2) inicjowane będą różne formy edukacji mieszkańców Gminy np. ulotki, happeningi, festyny,
3) dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zobowiązani do prowadzenia edukacji przy
udziale organizacji zajmujących się ochroną zwierząt w przedmiocie:
- praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota,
- konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt.

§ 13

Współpraca z organizacjami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się ochroną zwierząt, z lekarzem weterynarii będzie polegać na propagowaniu adopcji, wspólnym przygotowywaniu materiałów edukacyjnych oraz prowadzeniu pogadanek i szkoleń.

§ 14

Współpraca ze schroniskiem zwierząt będzie polegała na organizowaniu wspólnych akcji edukacyjnych oraz poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt.

§ 15

1.Środki przeznaczone na realizację Programu będą zapewnione w budżecie Miasta Kalety
w kwocie 7 000,00 zł.
2.Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a zwłaszcza z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-13 10:05:26.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2017-01-13 10:05:26
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót