Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

O G Ł O S Z E N I E O rozstrzygnięciu otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
roku 2011 upowszechniania kultury fizycznej i
sportu na terenie Miasta Kalety w 2011 roku

Kalety, dnia 4.03.2011 rok

 

O G Ł O S Z E N I E

O rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2010 roku, Nr 234 poz. 1536) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2011 roku, ogłoszonego Zarządzenie Nr 24/08/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 17 stycznia 2011 r.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 29/09/2011 Burmistrza Miasta Kalety
z dnia 17 stycznia 2011 roku na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2011 r. rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi oferty realizacji zadania.

Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

 

 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2011 roku

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

Kwota dotacji
(w zł)

Klub Sportowy Unia Kalety

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dzieci i młodzieży jako czynnika edukacyjnego, wychowawczego i wspierającego rozwiązywanie problemów społeczeństwa o niskim statusie materialnym.

79.000,00

LKS Małapanew Kuczów

Szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną

40.500,00

Miejskie Towarzystwo Siatkarskie

Propagowanie siatkówki halowej i plażowej wśród mieszkańców miasta Kalety

1.500,00

Uczniowski Klub Sportowy
w Kaletach

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci
 i młodzieży zagrożonej patologia z terenu Miasta Kalety w 2011 roku

2.000,00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Prowadzenie Klubu Speedrowerowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie Speedrowera wraz z rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety.

2.000,00

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-04 15:15:54.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-03-04 15:15:54
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl