Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
polegające na Modernizacji sieci wodociągowej na
obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta
Kalety


Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT, obejmujący modernizację sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety – centrum miasta oraz dzielnica Kuczów.


Konsultacje trwać będą w okresie od 14 września 2016 r. do 26 września 2016 r.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić poniższy formularz ankietowy.

 

 

Raport z konsultacji [wodociagi].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-09-15 09:36:01.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-09-15 09:36:01
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót