Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
polegające na doposażeniu w nowoczesny sprzęt
ratowniczy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach

Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, obejmujący zakup nowoczesnego wyposażenia ratowniczego dla jednostki OSP w Kaletach.

Konsultacje trwać będą w okresie od 18 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r.


Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić poniższy formularz ankietowy.

raport konsultacje straz.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:48:17.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:48:17
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót