Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

OBWIESZCZENIE o sporządzeniu oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla Firmy
HEMARPOL Bogaccy Spółka Jawna

  


OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  23.02. 2011 roku


  


  Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. zm.), oraz  w oparciu o art. 79.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),


 


z a w i a d a m i a  się


 


o sporządzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  polegającego na zorganizowaniu działu zakładu wykorzystującego innowacyjną technologię przerobu  niemetalurgicznego uszlachetniania złomu metali oraz punktu zbierania i przeładunku odpadów przez Firmę HEMARPOL Bogaccy Spółka Jawna na działkach nr ewid. 59/22 i 93/22 w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a  i Powstańców Śl.  


 


W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z materiałami – raportem oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, wnosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 25, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


                                     


              


BURMISTRZ MIASTA KALETY


                                                    


mgr Klaudiusz Kandzia


 


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-23 13:58:42 | Data modyfikacji: 2011-02-23 14:39:33.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-02-23 13:58:42
Data modyfikacji: 2011-02-23 14:39:33
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl