Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia
05.09. 2014 roku o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację planowanego przedsięwzięcia
polegającego na montażu paczkarki –
urządzenia do sprasowania i cięcia złomu na
działce nr ewid. 93/22 w Kaletach przy ul.
Fabrycznej 2A dla firmy HEMARPOL Bogaccy Sp. z
o.o.

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  05.09. 2014 roku


 


 


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U.  z 2013 r. poz. 267), oraz  w oparciu o art. 85.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013 r. poz. 1235),


 


z a w i a d a m i a   s i ę


 


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu paczkarki – urządzenia do sprasowania i cięcia złomu na działce nr ewid.  93/22 w  Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A  dla  firmy HEMARPOL Bogaccy Sp. z o.o.


 


W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, wnosić ewentualne uwagi, wnioski  i zastrzeżenia w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 11, tel. 34/ 352 76 41 –  w godzinach pracy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


                                     


Burmistrz Miasta Kalety


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:04:18.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:04:18
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót