Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na montażu paczkarki –
urządzenia do sprasowania i cięcia złomu na
działce nr ewid. 93/22, w Kaletach przy ul.
Fabrycznej.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Kalety

z dnia 23.06.2014 roku

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.267), oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek HEMARPOL Bogaccy Sp. z o o . z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach z dnia 05.06.2014 r. (wpłynęło dn. 16.06.2014 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu paczkarki – urządzenia do sprasowania i cięcia złomu na działce nr ewid. 93/22, w Kaletach przy ul. Fabrycznej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 11, tel. 34/ 352 76 41 – w godzinach pracy) z zamierzeniami planowanej inwestycji oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Burmistrz Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-06-23 12:40:51.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-06-23 12:40:51
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót