Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013, poz. 1235.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach nr 246/XXVI/13 z dnia 21.03.2013 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.06.2014 r. do 24.07.2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach,  ul. Żwirki i Wigury 2, w godzinach od 08.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach w dniu  17.07.2014 r.  o godz. 15.00

Uwagi do studium należy składać na piśmie a w odniesieniu do prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie lub ustnie do protokołu albo drogą elektroniczną bez certyfikatu, do Burmistrza Miasta Kalety, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14.08.2014 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.
 

Kalety, dnia 16.06.2014r.

Burmistrz Miasta Kalety

- Klaudiusz Kandzia -

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:37:43.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:37:43
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót