Ogłoszenie o wywieczeniu wykazu zasiedlonych
lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 27.05.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 maja do dnia 17 czerwca 2014 r.


 


Zarządzenie Nr 0050.96.2014


Burmistrza Miasta Kalety z dnia 19 maja 2014 roku


W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


 


Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm.)


zarządza się co następuje:


§1


Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej o łącznej powierzchni użytkowej 43,12 m2 położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 84/13, karta mapy 2 Kalety, oznaczonych numerami działek :


- 2155/36 o powierzchni 0,0493 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą KW GL1T/00058113/5


§2


Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§3


Wykaz nieruchomości opisanych w §1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 

 wykaz [27052014].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:50:35.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:50:35
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót