Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie kanalizacji sanitarnej w Kaletach
Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy”

OBWIESZCZENIE


Burmistrza Miasta Kalety


z dnia  27.03.2014 roku


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz.267), oraz  w oparciu o przepisy ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235),


z a w i a d a m i a m


o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy”.


W związku z powyższym informuje się, że  w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kaletach (pokój nr 11, tel. 34/ 352 76 41 –  w godzinach pracy) z zamierzeniami planowanej inwestycji oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


BURMISTRZ MIASTA KALETY


mgr Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-03-28 14:34:25.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2014-03-28 14:34:25
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót