Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy

Ogłoszenie o naborze KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
SPISOWYCH

BURMISTRZ MIASTA KALETY  - GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza nabór
KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
– do spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku

KANDYDAT  NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

•    mieć ukończony 18 rok życia,
•    wykształcenie co najmniej średnie,  
•    być osobą godną zaufania i dyspozycyjną,
•    zamieszkiwać lub pracować albo pobierać naukę na terenie miasta Kalety,
•    posiadać sprawność fizyczną ze względu na specyfikę pracy,
•    posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
•    posiadać umiejętność obsługi komputera.


HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów:
szkolenie rachmistrzów  (czas trwania szkolenia: 4 dni - 24 godziny szkoleniowe) w okresie styczeń – luty 2011 r. zakończone egzaminem.
6-7 kwietnia 2011 r. - szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa dla rachmistrzów.
8 kwietnia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny ludności i mieszkań.

TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
1.    Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami.
2.    Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
3.    Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Kaletach po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.
4.    Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.
5.    Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:
•    imię i nazwisko,
•    adres zamieszkania, (miejsce pracy lub nauki na terenie Miasta Kalety)
•    nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
•    data urodzenia,
2.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
3.    kserokopia dowodu osobistego,
4.    oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych)
5.    oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w tym umyślne przestępstwo skarbowe  

Zgłoszenie winno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów – NSP 2011” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 pok. Nr 22 (II piętro)  w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30
w terminie do 17 grudnia 2010 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Gminny Komisarz Spisowy
/-/
Józef Kalinowski

158_zgłoszenie.doc

158_oswiadczenie1.doc

158_oswiadczenie2.doc

158_oswiadczenie3.doc

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-08 08:07:10 | Data modyfikacji: 2010-12-09 11:32:20.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2010-12-08 08:07:10
Data modyfikacji: 2010-12-09 11:32:20
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl