Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
2018-07-16 14:01:36
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Drutarnia 2” metodą odkrywkową na działce nr 209/13 w Kaletach.
2018-07-05 15:10:28
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-07-05 09:12:21
  ...więcej

Decyzja z dnia 27.06.2018 r. Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskiego ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu(...)” planowanej na terenie Kalet.
2018-07-02 13:49:05
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich najemcom
2018-06-26 12:27:06
Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlone lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży ich naje  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące otwartej debaty publicznej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
2018-06-14 14:53:58
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na reazliację zadań publicznych z zkresu ochrony i promocji zdrowia 2018
2018-06-13 14:48:16
  ...więcej

Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2018-06-12 09:30:14
Miasto Kalety informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły decyzją nr GL.RET.070.7.17.2018.EK z dnia 16 maja 2018 roku taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i decyzją nr GL.RET.070.7.17/1.2018.EK z dnia 29 maja 2018  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
2018-06-06 09:40:50
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-05-25 13:57:07
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach dot. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kalety na lata 2018 - 2020
2018-05-23 10:43:24
  ...więcej

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego
2018-05-14 10:47:20
Miasto Kalety ogłasza konsultacje społeczne dotyczące wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powyższe konsultacje organizowane są w związku z   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97 oraz 437/97 w Kaletach”
2018-04-26 15:21:55
  ...więcej

Ogłoszenie o pracach taksacyjnych na terenie Miasta Kalety - plany urządzania lasu.
2018-04-03 13:49:01
Informacja w sprawie prac taksacyjnych, które będą wykonywane od kwietnia br. na terenie Miasta Kalety w ramach zadania na zlecenie i koszt Starosty Tarnogórskiego tj. „Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stano  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2018-04-03 11:08:37
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokale użytkowe, położone na parterze budynku przy ul. 1 Maja  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-03-27 10:22:36
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Chorzowie, Bytomiu, Lublińcu, Częstochowie i Kłobucku oraz do Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w: Poznaniu, Wrocławiu i Gliwicach w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-03-27 10:21:30
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2018-03-26 15:31:10
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładowej stacji paliw w Kaletach na działce o nr 2326/100” realizowanej przez Cabwell Investments Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna 42-660 Kalety ul. Fabryczna 2a.
2018-03-19 09:57:35
  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2018 r
2018-02-14 10:39:29
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”
2018-02-02 11:53:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2018 r.
2018-01-24 12:11:00
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wglądu projektów kart inwentaryzacyjnych oznaczonych numerami 348 i 349
2018-01-24 11:18:35
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach posłecznych Lokalnego Programu Rewitlizacji
2018-01-10 12:37:36
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 r. Uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewi  ...więcej

Zawiadomienie z dnia 20 grudnia 2017 r. Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, w sprawie terminu zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach.
2018-01-04 14:00:19
  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
2017-12-18 13:15:53
Burmistrz Miasta Kaletyinformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Żwirki i W  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2018 r.
2017-12-12 12:13:50
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – przebudowę i zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej, przetwarzania i odzysku odpadów metalowych w paczkarce (wdrożenie technologii odzysku odpadów metali) na halę przerobu odpadów metali w Kaletach przy ul. Fabrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 93/22.
2017-12-12 07:59:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 grudnia 2017 r. znak: WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
2017-12-08 10:49:24
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 347
2017-12-05 11:29:38
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018 - 2022.
2017-11-30 08:54:02
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta ogłasza konsultacje społeczne z zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami, mieszkańcami o zasięgu ogólno miejskim projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach, w sprawie przyjęcia wieloletniego programu   ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
2017-11-28 08:48:43
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych obejmujący lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 5,10 m² , poł  ...więcej

Decyzja z dnia 22.11.2017r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu(...)” planowanej na terenie Kalet.
2017-11-27 16:45:08
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018
2017-11-09 14:04:21
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.4201.6.2016.AS2.15 z dnia 6 października 2017
2017-10-10 08:47:38
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
2017-08-28 14:05:09
Burmistrz Miasta KaletyInformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy nr 8, o powierzchni użytkowej 19,46 m², poł  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 346
2017-08-21 13:38:25
OGŁOSZENIE W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytori  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 3
2017-08-14 15:51:14
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 3,  ...więcej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegające na Modernizacji sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety
2017-07-17 15:26:16
Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegające na Modernizacji sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód" obejmujacego teren w rejonie ul. 1 Maja, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2017-07-04 08:23:55
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Bolesława Chrobrego 3 w Kaletach, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
2017-06-27 09:27:09
Burmistrz Miasta KaletyInformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 2, położony przy ul. Bolesława Chrobrego 3   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017 – 2027
2017-06-20 12:33:06
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2017-06-20 09:04:00
Burmistrz Miasta KaletyInformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny nr 34, położony przy ul. 1 Maja 80 w  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2017-06-14 13:30:09
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2017 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”.
2017-06-07 13:18:34
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2017-05-24 08:04:52
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 345
2017-05-10 11:30:10
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi  ...więcej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegające na termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach.
2017-05-09 13:23:28
Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energ  ...więcej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegające na doposażeniu w nowoczesny sprzęt ratowniczy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach
2017-05-09 12:44:44
Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na reazliację zadań publicznych z zkresu ochrony i promocji zdrowia 2017
2017-05-08 11:46:31
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 344
2017-05-04 10:49:14
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2017-04-18 11:29:36
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2017-04-11 08:06:02
Burmistrz Miasta KaletyInformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.Osoby, któr  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
2017-04-04 10:09:32
Burmistrz Miasta KaletyInformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych obejmujący lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 43,34 m², poło  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2017-04-04 10:05:54
Burmistrz Miasta KaletyInformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.Osoby, któr  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 14
2017-03-29 14:02:11
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 14,   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
2017-03-14 13:38:18
OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 polegającego na modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku. Mia  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2017-03-06 11:49:45
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o przystąpieniu do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
2017-02-28 13:56:18
  ...więcej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki polegającego na Remoncie oświetlenia boiska piłkarskiego, montażu piłkochwytów na dwóch boiskach piłkarskich oraz wykonaniu systemu nawadniającego boisko piłkarskie na stadionie Klubu Sportowego UNIA Kalety przy ul. Fabrycznej
2017-02-09 08:44:06
Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, obejmującego remont oświetlenia boiska pi  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2017 roku
2017-01-25 13:50:26
  ...więcej

Zawiadomienie z dnia 11 stycznia 2017 r. Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, w sprawie terminu zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu” w Kaletach.
2017-01-16 15:03:49
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2017 r.
2017-01-13 10:05:26
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2017 r.     ...więcej

Postanowienie z dnia 13.12.2016r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie wyznaczenia innego organu do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu”
2016-12-19 11:16:23
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 r. dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”.
2016-12-15 13:06:51
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2017 roku
2016-12-09 10:22:06
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2017 roku. Na realizację zadania przeznaczono w tym roku 135.000 zł. Oferty nal  ...więcej

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. Budowy nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu
2016-12-08 12:49:48
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 343
2016-12-02 12:09:10
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017
2016-11-09 13:48:34
Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie interneto  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 5, stanowiącej własność Gminy Kalety.
2016-10-31 11:01:03
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 5,  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
2016-10-25 11:17:23
Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych obejmujący lokal użytkowy nr 3, o powierzchni użytkowej 23,04 m²  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 342
2016-10-21 10:24:53
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. ks. Rogowskiego
2016-10-04 08:44:31
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego  ...więcej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegające na Modernizacji sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety
2016-09-15 09:36:01
Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 września 2016 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa - Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
2016-09-05 16:28:44
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 1 września 2016 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa - Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
2016-09-05 16:27:00
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
2016-08-31 08:49:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.1  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu.
2016-08-26 14:23:39
INFORMACJA Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 30.08.2016 r. na tablicy ogłosz  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 341
2016-08-25 07:41:15
  ...więcej

Decyzja Starosty Gliwickiego z dnia 18.07.2016 r. zn. WOŚ.6540.00004.2016 zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich planowanej inwestycji pn.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa - Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego""
2016-08-01 11:56:22
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanym przez Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej stanowisku końcowym w sprawie zakończenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".
2016-07-26 09:44:48
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego.
2016-07-26 08:46:52
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego   ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
2016-06-28 09:03:32
INFORMACJA Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 28.06.2016 r. na tablicy ogłosz  ...więcej

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach dotyczące wystąpienia o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich planowanej inwestycji pn.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa - Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego""
2016-06-10 10:50:18
  ...więcej

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich planowanej inwestycji pn.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa - Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego""
2016-06-10 10:39:23
  ...więcej

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji z dnia 13 maja 2016 roku o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97, oraz 437/97 w Kaletach.”
2016-05-30 16:37:23
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
2016-05-30 13:20:56
  ...więcej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegające na doposażeniu w nowoczesny sprzęt ratowniczy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach
2016-05-18 08:48:17
Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska  ...więcej

Informacja o wydaniu w dniu 13 maja 2016 roku decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97, oraz 437/97 w Kaletach.”
2016-05-13 13:40:10
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 340
2016-05-09 15:39:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 339
2016-05-09 15:39:00
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa - Tarnowskie Góry wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
2016-04-15 13:25:25
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
2016-04-15 10:37:07
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kalety Zachód
2016-03-29 09:21:57
  ...więcej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczący termomodernizację budynku użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach
2016-03-21 12:12:47
Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność ener  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat
2016-03-08 10:56:28
Burmistrz Miasta Kaletyinformuje,że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych obejmujący lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 5,10 m² , położo  ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 338
2016-02-25 13:58:16
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2016 roku
2016-02-22 13:41:24
  ...więcej

Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kalety Zachód
2016-02-03 13:11:09
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2016 roku
2016-01-14 14:53:16
  ...więcej

Informacja dotycząca toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2016-01-13 11:48:34
  W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Planu Gpospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety
2015-12-23 08:30:19
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kalety"Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz w  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2016
2015-12-14 12:14:54
Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie interneto  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie nowej instalacji do przeroby odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu
2015-12-07 11:19:33
POBIERZ raport oddziaływania [9122015]POBIERZ aneks do raportu oddziaływania [9122015]  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat
2015-12-01 15:18:51
INFORMACJA Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych obejmujący lokal użytkowy położony w Kaletach w Miejskim Do  ...więcej

Obwieszczenie o przystapieniu do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kalety - Zachód
2015-11-27 11:16:49
  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2015-11-24 09:43:49
INFORMACJA Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 24.11.2015 r. na tablicy ogłosz  ...więcej

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
2015-11-18 13:40:40
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2015-11-10 14:02:39
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej
2015-11-06 08:54:36
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej &  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2015-10-06 15:00:41
INFORMACJA Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 06.10.2015 r. na tablicy ogłos  ...więcej

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych
2015-10-02 09:46:56
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego
2015-09-28 14:13:38
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego   ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 roku
2015-09-24 13:58:17
  ...więcej

Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2015-09-11 15:01:16
  ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2015-07-24 12:18:04
  ...więcej

Ogłoszenie o WYBORACH ŁAWNIKÓW 2016-2019
2015-06-03 11:58:56
  31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Kaletach z prośbą o dokonanie naboru kandydat&oacut  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety
2015-05-14 15:15:53
            Informuję, że w dniu 13 maja 2015 roku wydane zostało postanowienie Burmistrza Miasta Kalety sygn. WSiRG.6220.5.13.2014.2015.TG, w którym stwierdzono o konieczności przepro  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich – działka nr 116/22, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety.
2015-04-23 12:33:35
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Powstańc&oacut  ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 337
2015-04-22 10:33:09
O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2015
2015-04-17 13:15:51
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony, znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach
2015-04-13 12:30:16
Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony,   ...więcej

Informacja o wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
2015-03-31 12:27:35
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja 82/84, stanowiących własność G  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2015-03-30 15:19:23
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego
2015-03-24 10:53:33
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego (d  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety
2015-03-18 10:09:39
Burmistrz Miasta Kalety zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kaletach w dniu 5 marca 2015 r. uchwały nr 36/V/2015 o przystąpieniu do opracowania zmiany wybranych fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ka  ...więcej

Informacja o wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
2015-03-17 09:25:09
Burmistrz Miasta Kalety Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych położonych w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, stanowiących włas  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
2015-03-06 09:43:23
Sprostowanie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety nr 0050.31.2015 W Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kalety nr 0050.31.2015 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczącym ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochron  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej
2015-03-05 10:08:19
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Tarnogór  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2015 r.
2015-02-18 15:28:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII 747 37 2014 z 26 stycznia 2015 r.
2015-02-12 12:01:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.41.2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
2015-02-12 12:00:35
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2015-01-28 08:10:51
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie Wniosku firmy Hemarpol o wydaniu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na posadowieniu maszyny do paczkowania złomu - paczkarki w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A na działce o numerze 93/22
2015-01-19 10:18:22
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2015 r.
2015-01-13 10:11:16
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pu  ...więcej

Konsultacje projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku
2015-01-12 15:09:17
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015
2014-12-15 10:22:44
Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie interneto  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.41.2014z dnia 21 listopada 2014r.
2014-12-01 11:42:07
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety
2014-11-25 13:15:16
Kalety, dnia 24 listopada 2014 roku WSiRG.6220.4.49.2013.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety   Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c/ i lit. d/ ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępn  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2014-11-25 11:19:38
   Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy 1 Maja (  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24.11.2014 w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu"
2014-11-24 12:44:30
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24.11.2014 roku Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.37.2014 z dnia 14 listopada 2014
2014-11-24 12:07:07
  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
2014-11-10 14:21:31
OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 10.11.2014 r. na tablicy ogłosz  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV 7840 2 105 2014 z dnia 14 października 2014
2014-11-04 13:03:18
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2014-10-21 12:13:51
Burmistrz Miasta Kalety                   informuje,   że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń   ...więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2014-10-21 12:06:58
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 21.10.2014 r. na tablicy ogło  ...więcej

Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy B. Chrobrego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety
2014-10-16 10:15:07
  Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy B.   ...więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
2014-10-07 12:53:12
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 07.10.2014 r. na tablicy ogło  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy B. Chrobrego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety
2014-09-25 09:17:26
Burmistrz Miasta Kaletyinformuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy B. Chrobrego,  s  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka, stanowiącej własność Gminy Kalety, której część jest przeznaczona do wydzierżawienia
2014-09-10 11:06:52
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka, stanowiącej własność Gminy  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej sedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
2014-09-05 12:08:16
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 05.09. 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu paczkarki – urządzenia do sprasowania i cięcia złomu na działce nr ewid. 93/22 w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A dla firmy HEMARPOL Bogaccy Sp. z o.o.
2014-09-05 12:04:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  05.09. 2014 roku     Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U.  z 2013 r. poz. 267), oraz   ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2014-07-29 11:50:40
Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 29.07.2014 r. na tablicy ogłosze  ...więcej

Informuja o posiadaniu zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych i majątku ruchomego
2014-07-25 12:07:20
Urząd Miasta Kalety informuje o posiadaniu zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych i majątku ruchomego: 1. Stacja odwadniania osadu „KAPŁAN” z instalacją do przygotowania i dozowania polielektrolitu w zabudowie kontenerowej - 1  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 336
2014-07-10 13:20:25
OGŁOSZENIE W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytori  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu paczkarki – urządzenia do sprasowania i cięcia złomu na działce nr ewid. 93/22, w Kaletach przy ul. Fabrycznej.
2014-06-23 12:40:51
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 23.06.2014 roku Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.267), oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r.  ...więcej

Ogłosznie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2014-06-17 13:42:37
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.60.2014r. Burmistrza Miasta Kalety z dnia z dnia 7 kwietnia 2014 r. rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Fundację na Rz  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-06-17 13:37:43
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździ  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanych projektów kart inwentaryzacyjnych oznaczonych numerem 334 i 335
2014-06-10 12:22:31
Ogłoszenie W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytori  ...więcej

Ogłoszenie o wywieczeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2014-05-27 14:50:35
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 27.05.2014 r. na tabl  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-05-06 11:48:14
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia firmy HEMARPOL dot. Budowy Zakładu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych
2014-04-16 15:22:58
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2014-04-07 15:28:18
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargowym
2014-03-31 15:03:16
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy”
2014-03-28 14:34:25
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  27.03.2014 roku Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz.267), oraz  w oparciu o przepisy ustawy &n  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2014 roku
2014-03-19 14:55:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII 747 8 2013 z dnia 25 lutego w sprawie Śląskiej Regionalnej sieci szkieletowej
2014-03-05 09:49:47
  ...więcej

Protokół z rozprawy administracyjnej dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych w Kaletach
2014-03-03 12:37:04
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2014 roku
2014-02-12 15:34:08
  ...więcej

Umowa wykonawcza Nr 1/2014 na odbiór i zagospodarowanie odpadów
2014-02-11 12:07:48
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy”
2014-02-05 12:03:22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ka  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety
2014-01-28 13:09:27
  ...więcej

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na: Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych
2014-01-10 15:21:09
  ...więcej

Informacja o wykazie nieruchomości położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja (osiedle), stanowiących własność Gminy Kalety przeznaczonej do sprzedaży
2014-01-08 15:04:20
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja (osiedle), stanowiących własno  ...więcej

Informacja o wykazie nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 5, stanowiącej własność Gminy Kalety przeznaczonej do sprzedaży
2014-01-07 14:18:28
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został w  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych w Kaletach przy ul. Leśnej i ul. Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Kalety, część których przeznaczona jest do wydzierżawienia
2013-12-31 08:50:08
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Kaletach przy ul. Leśnej i ul. Żerom  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych
2013-11-28 14:30:26
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-11-25 11:22:02
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonych przy ul. Lublinieckiej i ul. 1 Maja, stanowiących własnoś  ...więcej

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KALETY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014
2013-11-20 14:54:37
Informujemy, że na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczony został projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Poż  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kalety - Zachód
2013-11-19 11:45:12
  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu Protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości
2013-11-14 11:14:52
W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym"&n  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
2013-11-13 13:33:01
  Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został w dniu 12.11.2013 r. wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przeznaczony  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.8.2013 z dnia 17.10.2013
2013-10-25 11:38:05
  ...więcej

Infromacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na ogródki rekreacyjne
2013-08-13 13:50:56
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej, stanowiącej własno  ...więcej

Informacja w sprawie przedłużenia czasu trwania konsultacji z mieszkańcami woj. Śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
2013-08-13 11:46:33
  ...więcej

Ogloszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2013-07-30 11:47:58
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz , położonej w Kaletach - Jędrysku przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy K  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wórd zlewni Małej Panwi
2013-07-24 07:39:49
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wraz z budową odwodnienia i przebudową mostu w ciągu drogi 2335 S w miejscowośći Zielona w gminie Kalety
2013-07-22 08:21:29
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych
2013-07-18 14:36:53
  ...więcej

Ogłoszenie dotyczące ofert złożonych na dotacje w formie "małych grantów"
2013-07-08 14:24:37
Informujemy, iż w dniu 8 lipca 2013 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach wpłynęły dwie oferty na dotacje w formie "małych grantów" ogłoszone 21 czerwca 2013 r.  Oferta nr 1- złożona przez Stowarzyszenie Społeczno- K  ...więcej

Ogłoszenie w sprwie wykazu nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2013-06-26 08:25:20
OGŁOSZENIE   Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został w dniu 24.06.2013 r. wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy  ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji nr SKO-OS-428-653/4539/13/BL w sprawie umorzenia postępowania v vsprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia od nazwą: Budovva Centrum Badawczcgo-Rozwojowego
2013-05-27 14:56:34
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku
2013-05-27 13:03:43
Kalety, dn. 27 maja 2013 r. O G Ł O S Z E N I E  W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2013, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2013-05-21 14:06:34
Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został w dniu 21.05.2013 r. wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczon  ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 20013 - 2017
2013-05-10 08:06:52
WOLiGL.711.12.2013   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 20013 - 2017 &  ...więcej

Komunikat Burmistrza Miasta Kalety o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
2013-05-06 10:59:53
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KALETY   O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KALETY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO   Na podstawie art. 11 pkt  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 – 2017
2013-04-30 13:18:46
Burmistrz Miasta ogłasza konsultacje społeczne z zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami, mieszkańcami o zasięgu ogólno miejskim projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach, w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mies  ...więcej

Ogloszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2013-04-22 02:39:04
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej przy ul. Lublinieckiej, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do wydzierżawienia
2013-04-03 09:55:36
Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. Lublinieckiej, stanowiącej własność Gminy K  ...więcej

Zawiadomienie o zmianie terminu przeprowadzenia oględzin 128 drzew, rosnących w pasie drogowym DW 789 (Sośnicka) po stronie prawej i lewej na terenie gminy Kalety
2013-04-02 09:57:18
WSiRG-6131.15.2.2013                                      &n  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie 128 drzew rosnących w pasie drogowym DW 789 (Sośnicka) po stronie prawej i lewej na terenie gminy Kalety
2013-03-25 13:58:53
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4 kpa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz  art. 83 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety
2013-03-21 11:36:38
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia  w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety   W procesie konsultacji z organizacjami poza  ...więcej

Ogłoszenie o Konsultacjach uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety
2013-03-13 12:46:48
OGŁOSZENIE   Konsultacje uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety     Burmistrz Miasta Kalety  ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi   ...więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kalety, Zielona w jednostce ewidencyjnej Kalety
2013-03-11 11:54:18
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach
2013-03-06 09:40:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  21.02. 2013 roku     Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 21.02.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach
2013-03-05 15:20:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  21.02. 2013 roku       Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwaryego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2013-02-25 14:20:47
  OGŁOSZENIE   o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 rok  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30.01. 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2013-02-04 08:01:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  30.01. 2013 roku     Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2013 r.
2013-01-16 12:37:48
Ogłoszenie   Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), ogłasza otwarty konkurs o  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Slaskiego Nr IFXIII.747.7.2012 z dnia 3 stycznia 2013 r.
2013-01-11 13:51:36
  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. ks. Drozdka 31 przeznaczonej do wydzierżawienia
2013-01-04 12:31:38
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. ks. Drozdka 31, stanowiącej własność Gminy Ka  ...więcej

OGŁOSZENIE o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety
2012-12-18 14:10:55
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety   W procesie konsultacji z organizacjami pozarządowy  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety
2012-12-06 10:24:02
OGŁOSZENIE   Konsultacje uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety     Burmistrz Miasta Kalety  ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi or  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-11-29 08:26:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.   Położenie: Kalety, okolice ul. Brzechwy, Obręb: Kalety, karta mapy 7 Lubsza Las, Numer ewidencyjny działki: 126/13 Powierzchnia działki: 2.8453 ha, Numer księgi wieczystej: 90  ...więcej

Stanowisko w sprawie uwag wniesionych podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012-11-28 14:48:09
Stanowisko w sprawie uwag wniesionych podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2012-11-28 10:55:18
Burmistrz Miasta Kalety zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 kpa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880  ...więcej

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012-11-19 13:26:16
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2013 r.  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
2012-11-12 12:59:16
OGŁOSZENIE   Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został w dniu 12.11.2012 r. wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul.  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2012-11-12 12:53:37
OGŁOSZENIE   Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 12.11.2012 r. na tablicy o  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety w sprawie sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach
2012-11-07 10:56:52
  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  07.11.2012 roku     Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000   ...więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału miasta Kalety na okręgi wyborcze
2012-10-17 14:49:07
    Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 28 września do 12 października 2012r. w celu poznania opinii mieszkańców dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału miasta Kalety na okręgi wyborcze. Ogłoszeni  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kalety o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety
2012-10-17 12:14:31
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety   W procesie konsultacji z organizacjami pozarządowy  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-10-15 14:31:27
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości: 1. położonej w okolicy ul. Armii Krajowej, 2. położ  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 04.10. 2012 roku o sporządzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Firmy „HEMARPOL”
2012-10-05 14:03:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  04.10. 2012 roku   Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn.   ...więcej

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety
2012-10-05 12:01:00
  Burmistrz Miasta Kalety  ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarząd  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu podziału Miasta Kalety na jednomandatowe okręgi wyborcze
2012-09-28 13:58:59
UWAGA   W związku z zakończeniem III kwartału 2012 roku i koniecznością aktualizacji liczby wyborców w stałym rejestrze wyborczym Gminy Kalety (art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2012 roku przepisy wprowadzające Kodeks Wyborczy Dz  ...więcej

Obwieszczenie IFXIII.747.7.2012 z dnia 17.09.2012 Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany zakresu wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa relacja Tarnowskie Góry Lubliniec łączna długość relacji 64,2 km"
2012-09-24 14:21:31
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2012-09-07 15:04:24
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja, stanowiącej własność Gminy Kalety,   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.7.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. - w sprawie zmiany zakresu wniosku wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Tarnowskie Góry - Lubliniec; Łączna długość relacji: 46,2 km”
2012-08-24 14:56:01
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
2012-07-24 09:50:31
OGŁOSZENIE   Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 24.07.2012 r. na tablicy o  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-07-17 12:36:56
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  16.07.2012 roku     Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z   ...więcej

OBWIESAZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Tarnowskie Góry - Lubliniec; Łączna długość relacji 46,2 km"
2012-07-16 11:40:56
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie wszczęścia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-07-03 13:16:23
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  03.07.2012 roku     Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. zm.),   ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej przy ul. Pokoju, stanowiącej własność Gminy Kalety
2012-06-18 14:24:54
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej przy ul. Pokoju, stanowi  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
2012-06-11 12:56:29
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi, położonych przy ul. Chrobrego, stanowi  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym [działka 2331/84]
2012-05-31 11:52:09
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kalety przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
2012-05-17 10:01:33
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kalety przeznaczonych do wydzier  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 roku
2012-05-16 15:41:10
Kalety, dnia 16 maja 2012 r.   O G Ł O S Z E N I E W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2012-05-07 08:03:25
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2012-04-16 15:13:48
Ogłoszenie   Burmistrz Miasta Kalety działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs o  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16.04.2012 roku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu działu zakładu wykorzystującego innowacyjną technologię przerobu niemetalurgicznego uszlachetniania złomu metali oraz punktu zbierania i przeładunku odpadów przez Firmę HEMARPOL
2012-04-16 12:56:47
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  16.04.2012 roku   Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. z  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2012-03-30 10:03:42
Burmistrz Miasta Kalety   informuje,   że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorod  ...więcej

OGŁOSZENIE o wykazie zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
2012-03-28 14:58:22
      Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651     z późn. zm.) wywieszony został w dniu  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2012-03-28 09:35:16
  ...więcej

OGŁOSZENIE w sprawie wykazu lokali zasiedlonych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2012-03-27 11:55:32
      Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 27.03.2012 r. na tabli  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizcję zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2012 roku
2012-03-16 14:33:00
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 333
2012-02-24 13:55:00
OGŁOSZENIE   W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie tery  ...więcej

OGŁOSZENIE o wykazie zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2012-02-20 11:32:54
    Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 20.02.2012 r. na tablicy o  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: zakład zbierania, odzysku (przetwarzania), magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych i nieżelaznych w Kaletach
2012-02-15 14:53:09
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15.02.2012 roku     Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn.  ...więcej

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2012 r.
2012-02-15 13:59:44
POBIERZ WZÓR OFERTY   Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Kalety   z dnia 15 lutego 2012 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i  ...więcej

Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2012 roku.
2012-02-06 13:09:24
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2012 roku. Uwagi można zgłaszać do dnia 27 lutego 201  ...więcej

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
2011-12-19 15:53:28
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2012 r.  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele usługowe, położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
2011-12-05 12:34:28
Burmistrz Miasta Kalety                    informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń zos  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
2011-12-01 10:43:16
Duplikat z dnia 16.11.2011   Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaletac  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 03.10.2011 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi 2335 S w miejscowości Zielona w gminie Kalety.
2011-10-04 07:53:04
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  03.10.2011 roku   Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn. z  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12.09.2011 roku
2011-09-19 08:30:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  12.09.2011 roku   Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071  z 2000 roku z późn.  ...więcej

OGŁOSZENIE o wykazie zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
2011-09-09 13:11:11
  Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 09.09.2011 r. na tablicy ogłosz  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
2011-08-12 14:05:17
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka, przeznaczone  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety
2011-08-03 13:56:20
Kalety, 3 sierpnia  2011 r. O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art.17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), w powiązaniu z art. 4 ust. 2  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFIIIa/5340/15/10 z dnia 27 czerwca 2011 r. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia
2011-07-01 14:52:38
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
2011-07-01 14:45:25
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego, przezna  ...więcej

OGŁOSZENIE wykazu nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2011-06-28 14:00:50
  Burmistrz Kalet informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Kaletach przy ul. 1 Maja przeznaczonych do sprzeda  ...więcej

OGŁOSZENIE o wykazie zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom
2011-06-28 13:56:09
  Burmistrz Kalet informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651  z późn. zm.) wywieszony został w dniu 28.06.2011 r. na tablicy ogłosz  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011-06-17 13:58:48
Kalety,16.06. 2011 r.   O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety wraz z prognozą oddziaływania na środowisko &nbs  ...więcej

Nowe zasady wyboru ławników
2011-06-16 10:20:32
W związku ze zmianą przepisów dotyczących wyboru ławników, wprowadzoną ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (termin obowiązywania od 14 czerwca br.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawi  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-06-07 12:26:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 07.06. 2011 roku Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 cz  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie Budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia
2011-06-02 13:32:12
  ...więcej

Wybory ławników
2011-06-01 14:15:36
INFORMACJA   Urząd Miejski w Kaletach informuje, iż w związku upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Miejska w Kaletach, dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do orzekania:   1.     &n  ...więcej

OGŁOSZENIE
2011-05-26 08:23:50
  Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651z późn. zm.) wywieszony został w dniu 25.05.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urz  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2011-04-26 08:37:33
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaletach (przy ul. Dąbrowskiego i ul. ks. R  ...więcej

OGŁOSZENIE w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2011
2011-04-20 15:18:55
Kalety, dnia 19 kwietnia 2011 rok   O G Ł O S Z E N I E W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2011, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r  ...więcej

OGŁOSZENIE o wykazie zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
2011-03-17 14:52:15
    Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 17.03.2011 r. na tablicy ogło  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2011-03-15 10:21:27
Ogłoszenie   Burmistrz Miasta Kalety działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs o  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E O rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2011 roku
2011-03-04 15:15:54
Kalety, dnia 4.03.2011 rok   O G Ł O S Z E N I E O rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontar  ...więcej

OGŁOSZENIE w sprawie wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
2011-02-25 11:20:41
    Burmistrz Kalet informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651z późn. zm.) wywieszony został w dniu 24.02.2011 r. na tablicy ogłoszeń Ur  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży
2011-02-23 14:13:46
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaletach przy ul. Dworcowej 4, przeznaczonej do sp  ...więcej

OBWIESZCZENIE o sporządzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Firmy HEMARPOL Bogaccy Spółka Jawna
2011-02-23 13:58:42
   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia  23.02. 2011 roku      Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.  (Dz. U. Nr 98 poz. 1071&n  ...więcej

Ogłoszenie
2011-02-18 11:59:23
W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 zpóźn. zm.)   ...więcej

Ogłoszenie o wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
2011-01-25 10:40:36
Śląska Izba Rolnicza informuje, że 3 kwietnia 2011 roku odbęda się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania
2011-01-17 19:28:13
  POBIERZ NOWY WZÓR OFERTY   ...więcej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
2011-01-04 15:41:47
Burmistrz Miasta Kalety                    informuje,   że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłosze  ...więcej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży
2010-12-30 11:05:16
Wykaz nieruchomości do sprzedaży Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  ...więcej

Zawiadomienie
2010-12-20 13:17:39
ZAWIADOMIENIE   Za zaniedbanie zimowych  obowiązków grozi grzywna, często też konieczność zapłacenia odszkodowania osobie poszkodowanej.  Usuwając śnieg i lód ze swojej posesji, przedsiębiorca działa we własnym intere  ...więcej

Ogłoszenie o naborze KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
2010-12-08 08:07:10
BURMISTRZ MIASTA KALETY  - GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza nabór KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – do spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku KANDYDAT  NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUN  ...więcej

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
2010-12-03 10:22:02
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011 Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącym  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszony wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
2010-11-10 13:23:42
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz został wywiesz  ...więcej

Ogłoszenie o wywieszony wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
2010-10-21 14:39:57
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został   ...więcej

Pokazano 1 - 0 z 287
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl