Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 359
2021-09-22 14:28:25
  O G Ł O S Z E N I E            W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 358
2021-09-22 14:24:40
  O G Ł O S Z E N I E   W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające   ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety - Zachód"
2021-09-21 12:07:55
  ...więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 357
2021-09-06 11:24:14
O G Ł O S Z E N I E   W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samo  ...więcej

Otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021
2021-08-26 13:11:52
  ...więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 356
2021-08-06 13:27:55
O G Ł O S Z E N I E   W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samo  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-07-13 13:54:44
  Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruc  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-07-06 13:41:22
  Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruc  ...więcej

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02 lipca 2021 r. znak: WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice”
2021-07-05 13:18:41
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
2021-06-18 12:29:17
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
2021-06-01 09:15:01
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2021-05-20 10:30:37
Miasto Kalety informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziła decyzją nr GL.RZT.70.80.2021 z dnia 07 maja 2021 roku taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kalety. Ta  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2021-05-12 09:02:41
ZBM.033.8.2021   1. Podstawa prawna: Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. z  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-05-10 16:55:53
Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-04-30 13:44:55
  Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruc  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmującej nieruchomość nr 310/146, położoną przy ul. Zagłoby w Kaletach, stanowiącą własność Gminy Kalety.
2021-04-27 08:02:30
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. „Gazyfikacja miejscowości Kalety - UP/00223953
2021-04-19 14:33:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2021 r. znak: IFIII.746.11.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaletach”, w ramach zadania: „Gazyfikacja miejscowości Kalety”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 289/51, dz. nr 184/48 i dz. nr 603/48, k.m. 2, obręb Kalety, w granicach terenów zamkniętych.
2021-04-19 13:24:51
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 miesięcy
2021-04-13 13:21:06
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2021-04-13 13:12:24
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 400
następne