OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2020-10-20 11:47:01
Kalety, dnia 20.10.2020 r. WOŚiN.6151.4.2020 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z p&  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2020-10-19 14:11:06
         Kalety, dnia 19.10.2020 r. WOŚiN.6151.3.2020 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.   ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, obejmującego nieruchomość nr 526/64, położoną przy ul. ks. Rogowskiego w Kaletach, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.
2020-10-13 10:47:45
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości prz  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie dyżurów - Spis Rolny 2020
2020-09-17 11:25:17
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2020-09-15 09:11:51
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obe  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z terenu myjni samoobsługowej
2020-08-05 12:41:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 03.08.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji poprawionego projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2020 r.
2020-08-04 12:30:47
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2020-08-04 10:37:48
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) oraz w Biuletynie Informacji Public  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 19 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji siarczanu cynku” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 173/22, 234/22, 236/22, 267/22 w miejscowości Kalety
2020-07-01 11:41:26
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2020-06-29 11:53:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.13.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczące wydania decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr 6/2011 z dnia 27 czerwca 2017 r., znak sprawy: IF/IIIa/5340/24/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety – Drutarnia”
2020-06-26 13:18:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin dotyczące konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
2020-06-25 08:47:48
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
2020-06-16 11:40:15
Burmistrz Miasta Kalety – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. [AKTUALIZACJA] Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o pows  ...więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 355
2020-05-15 13:28:05
  O G Ł O S Z E N I E W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o sam  ...więcej

INFORMACJA o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kalety
2020-04-27 10:48:27
BURMISTRZ MIASTA KALETY INFORMUJE o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kalety Na potrzeby zapewnienia ochrony l  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2020-04-08 13:22:32
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, polegającego na przeciwdziałaniu  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2020-04-08 13:19:18
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne projektu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, polegającego na poprawie efektywności energetycznej obiektów uży  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
2020-03-24 14:17:12
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) oraz w Biuletynie Informacji Publ  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020 ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki
2020-03-03 13:14:39
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne projektu o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki, polegaj  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.13.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., nr 6/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety-Drutarnia”
2020-02-18 14:12:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 368
następne