OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:
UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
NA STADIONIE W KALETACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 35

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

BURMISTRZ MIASTA KALETY

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
NA STADIONIE W KALETACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 35”

 

dotyczy projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”

 

 

Znak sprawy WSiRG.7021.KS.UE.01.2013.MS

 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 – Roboty drogowe

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷15:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji: do 31 maja 2014 r.

 

Wadium: przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert: upływa dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 8:55

Termin związania ofertą: 30 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- mgr inż. Michał Szewczyk pok. 23 tel. /34/352 76 39

- mgr inż. Jan Potempa, pok. 23, tel. /34/ 352 76 37

fax. /34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷14:00

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 09:00

 

 

Kalety, dnia 11 grudnia 2013 roku

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2007-2013. Priorytet: III Turystyka, poddziałanie: 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne.

 

ZP-12 zestawienie ofert utwardzenie terenu.pdf

SIWZ [utwardzenie terenu stadion].pdf

Zalacznik nr 1 [utwardzenie terenu stadion].pdf

Zalacznik nr 2 [utwardzenie terenu stadion].pdf

Zalacznik nr 3 [utwardzenie terenu stadion].pdf

Zalacznik nr 4 [utwardzenie terenu stadion].pdf

Zalacznik nr 5 [utwardzenie terenu stadion].pdf

Zalacznik nr 6 [utwardzenie terenu stadion].pdf

Zalacznik nr 7 [utwardzenie terenu stadion].pdf

 Zalacznik nr 8 [utwardzenie terenu stadion].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:23:11 | Data modyfikacji: 2014-03-12 10:22:01.
Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:23:11
Data modyfikacji: 2014-03-12 10:22:01
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót