OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:
„ZAKUP I MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO DLA BUDYNKU
K.S. UNIA KALETY PRZY UL. FABRYCZNEJ 35 W KALETACH
ORAZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH”
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBURMISTRZ MIASTA KALETY

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35


ogłasza przetarg nieograniczony na:


ZAKUP I MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO DLA BUDYNKU K.S. UNIA KALETY
PRZY UL. FABRYCZNEJ 35 W KALETACH ORAZ MONTAŻ LAMP SOLARNYCH”


dotyczy projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”

Znak sprawy WSiRG.7021.KS.UE.02.2013.MS

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

09.33.11.00-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45.33.00.00-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45.33.10.00-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

31.52.00.00-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe

45.31.61.10-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷15:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2014 r.

Wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza

Termin składania ofert: upływa dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 9:55

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- mgr inż. Michał Szewczyk pok. 23 tel. /34/352 76 39

- mgr inż. Jan Potempa, pok. 23, tel. /34/ 352 76 37

fax. /34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷14:00

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 30 grudnia 2013 roku o godz. 10:00

Kalety, dnia 11 grudnia 2013 roku

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2007-2013. Priorytet: III Turystyka, poddziałanie: 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne.

ZP-12 zestawienie ofert solary.pdf

Pytania odpowiedzi 3 [uklad solarny].pdf

Pytania odpowiedzi 2 [uklad solarny].pdf

Pytania odpowiedzi 1 [uklad solarny].pdf

SIWZ [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 1 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 2 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 3 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 4 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 5 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 6 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 7 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 8 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 9 [uklad solarny].pdf

Zalacznik nr 10 [uklad solarny].pdf

 Zalacznik nr 11 [uklad solarny].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:14:49 | Data modyfikacji: 2013-12-11 13:16:17.
Data wprowadzenia: 2013-12-11 13:14:49
Data modyfikacji: 2013-12-11 13:16:17
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót