OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na
„REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z REMONTEM
OŚWIETLENIA W KALETACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA KALETY

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z REMONTEM OŚWIETLENIA
  W KALETACH”

 

Znak sprawy WSiRG.7021.KS.02.2013.MS

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę

45.34.20.00-6 – wznoszenie ogrodzeń

45.21.22.20-4 – roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów  budowlanych

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji: do 31 maja 2014 r.

 

Wadium: przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22,

sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert: upływa dnia 04 listopada 2013 roku o godz. 9:50

 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- mgr inż. Michał Szewczyk pok. 23 tel. /34/352 76 39

- mgr inż. Jan Potempa, pok. 23, tel. /34/ 352 76 37

  fax. /34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷14:00

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 04 listopada 2013 roku o godz. 10:00

 

 

Kalety, dnia 17 października 2013 roku

ZP12 - zestawienie ofert [boisko wielofunkcyjne].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI 6 [modernizacja boiska].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI 5 [modernizacja boiska].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI 4 [modernizacja boiska].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI 3 [modernizacja boiska].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI 2 [modernizacja boiska].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI 1[modernizacja boiska].pdf

SIWZ [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 1 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 2 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 3 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 4 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 5 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 6 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 7 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 8 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 9 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 10 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 11 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 12 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 13 [modernizacja boiska].pdf

Zalacznik nr 14 [modernizacja boiska].pdf

 Zalacznik nr 15 [modernizacja boiska].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-17 13:48:10 | Data modyfikacji: 2013-10-17 13:54:38.
Data wprowadzenia: 2013-10-17 13:48:10
Data modyfikacji: 2013-10-17 13:54:38
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót