Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokal
wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący
własność Miasta Kalety

BURMISTRZ MIASTA KALETY

 

ogłasza

 

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Miasta Kalety.

 

Nieruchomość (lokal mieszkalny) oznaczona jest nr działki 2163/36, pow. działki 0,0482 ha, o powierzchni użytkowej 49,80 m2 położona w Kaletach przy ul. 1 Maja 68/7 obręb Kalety, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr  KW  GL1T/00058112/8. Lokal mieszkalny Nr 7  usytuowany jest na  II piętrze  i składa się z:

- pokoju o powierzchni  19,50 m2

- pokoju o powierzchni  12,00 m2 

- kuchni o powierzchni   8,30 m2

- łazienki o powierzchni  2,90 m2

- przedpokoju o powierzchni  7,10 m2

oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 5,60 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 5361/100 000.

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z ułamkową częścią  gruntu wynosi   55.000,-zł  (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Przetarg odbędzie się 27 listopada  2013 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2.

Wadium w wysokości 5.500,- złotych należy wpłacać do dnia 25.11.2013 r. w Banku Spółdzielczym Myszków Oddział Woźniki na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach   nr: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia lokalu.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty spisania umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Zapoznanie się z regulaminem przetargu oraz oglądanie lokalu mieszkalnego jest możliwe w dniach od 20 do 21 listopada  br. po uprzednim uzgodnieniu terminu  z pracownikiem U.M., pokój nr 25, nr tel. 34/352-76-41, w godzinach od 7.15-15.30

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarządzenie nr 0050.157.2013

Burmistrza Miasta Kalety z dnia  15.10. 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Komisji Przetargowej.

 

          Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz na podstawie Uchwały Nr 273/2013 Rady Miejskiej    w Kaletach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Kaletach przy ul. 1 Maja 68/7 o pow. użytkowej 49,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - piwnicy o pow. użytkowej 5,60 m2, stanowiącego własność gminy Kalety,  wraz  z ułamkową częścią gruntu, która wynosi 5361/100 000 oznaczoną numerami działki 2163/36 o powierzchni 0,0482 ha, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem KW GL1T/00058112/8.

 

§ 2.

 

Termin i warunki przetargu zawiera ogłoszenie do przeprowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie w/w nieruchomości w składzie:

1.      Bolesław Gruszka – przewodniczący

2.      Ewa Czeluśniak

3.      Marek Parys

4.      Małgorzata Mazur

5.      Martyna Ganc

 

§ 4.

 

Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004 r.).

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-16 14:36:18 | Data modyfikacji: 2013-11-25 09:45:22.
Data wprowadzenia: 2013-10-16 14:36:18
Data modyfikacji: 2013-11-25 09:45:22
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót