Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność gminy
Kalety
Burmistrz Miasta Kalety

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety.

Działka nr 3561/70 o powierzchni 0.1576 ha,

- położenie- Kalety, skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i ul. Wolności, karta mapy 1 dod. 1 Jędrysek,

- własność Gminy Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w

Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00059143/1,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie

z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

1 MN 62, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- działka o kształcie prostokąta, teren działki płaski, atrakcyjne położenie

z bliskim sąsiedztwem terenów leśnych, dostępność komunikacyjna bardzo dobra. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, zarówno od ul. Wolności jak i ul. Dąbrowskiego. Ul. Dąbrowskiego posiada nawierzchnię asfaltową, a ul. Wolności nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej.

- uzbrojenie: działka położona w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przez sąsiednią działkę przebiega sieć elektryczna niskiego napięcia, na innej sąsiedniej działce znajduje się stacja transformatorowa. W ul. Dąbrowskiego biegnie kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Na terenie nieruchomości wzdłuż ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-zachodniej granicy działki, biegnie linia telefoniczna. Nabywca zapewni możliwość dostępu w celu jej napraw czy konserwacji.

- cena wywoławcza – 81 000 zł ,

- wadium – 8 100 zł.


Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.


Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, o godzinie 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić przelewem lub gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach:

MBS Myszków o/Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 28 października 2013 roku.

Wadium może być również wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, które należy złożyć w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Kaletach do dnia 28 października 2013 roku.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

  2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

  3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo,

  4. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  5. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego powinien okazać komisji przetargowej pisemną zgodę współmałżonka,

  6. cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji na nabycie w przypadkach, gdy taka zgoda jest wymagana.

Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 lub pod nr telefonu 34/3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-04 12:23:47.
Data wprowadzenia: 2013-10-04 12:23:47
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót