OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP
ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA
DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH GMIN: BORONÓW, CIASNA,
DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE,
KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW,
TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBURMISTRZ MIASTA KALETY

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro na:


ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH GMIN:

BORONÓW, CIASNA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA,

KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, TWORÓG, WOŹNIKI, ZBROSŁAWICE i ZĘBOWICE

 


Znak sprawy WSiRG.700.ZE.O.001.2013

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 

09310000-5 – elektryczność

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00

i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

Wadium: 40.000  słownie: czterdzieści tysięcy złotych

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22,

sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert: upływa dnia 13 listopada 2013 roku o godz. 11:45

 

Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: mgr inż. Jan Potempa, pok. nr 20,

tel. /34/ 352 76 37, fax. /34/ 352 76 35 i mgr inż. Michał Szewczyk, pok. nr 23,

tel. /34/ 352 76 39, fax. /34/ 352 76 35, w godz. 8:00÷14:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2,

42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 13 listopada 2013 roku o godz. 12:00

 Kalety, dnia 03 października 2013 rokuPytania_odpowiedzi Nr 1 oswietlenie.pdf

ZP-12 Zestawienie ofert Oswietlenie.pdf

Ogłoszenie ZEO.pdf

SIWZ_Oświetlenie wraz z załącznikamy.pdf

Zalacznik_nr_1a_Oswietlenie do_SIWZ.xls

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-03 14:18:23.
Data wprowadzenia: 2013-10-03 14:18:23
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót