Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE
2013/2014 - REJON NR 1”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 


 


Znak postępowania WSiRG.7200/Z/R1/001/2013


 


MIASTO KALETY


ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie


powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35


 


ogłasza przetarg nieograniczony na:


 


„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH


 MIASTA KALETY W SEZONIE 2013/2014 - REJON NR 1”


 


kod według CPV: 90212000 - 6


 


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach


ul. Żwirki i Wigury 2, 42 660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00 ÷14:00


 


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1


ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907


tekst jednolity) oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych


 


Termin realizacji: sezon zimowy 2013/2014


 


Wadium: 1.000 słownie: jeden tysiąc złotych


 


Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%


 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22


sekretariat Burmistrza Miasta.


 


Termin składania ofert i wpłaty wadium: upływa dnia 16 września 2013 o godz. 9:50.


 


Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem


terminu składania ofert.


 


Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: mgr inż. Jan Potempa


i mgr inż. Michał Szewczyk, pok. nr 20,


tel. 34/ 352 76 37, fax. 34/ 352 76 35 w godz. 8:00 ÷ 14:00


 


Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY,


pok. nr 24, dnia 16 września 2013 roku o godz. 10:00.


 


 


 


 


Kalety, dnia 30 sierpnia 2013 roku

zestawienie Ofert [Zimowe utrzymanie drog 2013 R1].pdf

ogłoszenie Z R1 UZP.pdf

SIWZ R1 2013_2014.pdf

Załącznik Nr 1 formularz ofertowy..pdf

Załącznik Nr 2 -Oświadczenie art. 22..pdf

Załącznik Nr 3 -Oświadczenie art. 24..pdf

Załącznik Nr 4 projekt umowy R1..pdf

Załącznik Nr 5 zakres R1_2013_2014.pdf

Załącznik Nr 6 wykaz dróg R1_2013_2014.pdf

Załącznik Nr 7 zestawienie udziałów robót R1 2013_2014.pdf

Załącznik Nr 8 Mat. do posypywania.TIF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-08-30 09:47:50 | Data modyfikacji: 2013-08-30 09:55:59.
Data wprowadzenia: 2013-08-30 09:47:50
Data modyfikacji: 2013-08-30 09:55:59
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót