Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont
nawierzchni ulicy Lipowej w Kaletach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 


BURMISTRZ MIASTA KALETY


ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie


powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35


 


ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Remont nawierzchni ulicy Lipowej w Kaletach”


 


Znak sprawy WSiRG.7220.003.L.2013.J.P.


 


Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):


CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic


CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


__________________________________________________________________


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać


w Urzędzie Miejskim w Kaletach


ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00


i stronie internetowej www.bip.kalety.pl


 


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki


określone w art. 22 ust. 1


ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania


zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”,


w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.


 


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych


 


Termin realizacji: do 25 października 2013 r.


 


Wadium: 2.000 słownie: dwa tysiące złotych


 


Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%


 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2


pok. nr 22, sekretariat burmistrza


 


Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa dnia: 09 września 2013 roku o godz. 9:50


 


Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem


terminu składania ofert.


Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: naczelnik wydziału strategii


i rozwoju gminy: mgr inż. Jan Potempa, tel. /34/ 352 76 37


i kierownik referatu pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestycji mgr inż. Michał Szewczyk,


tel. /34/ 352 76 39, fax. /34/ 352 76 39


 


Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY,


pok. nr 24, dnia 09 września 2013 roku o godz. 10:00.


 


 


 


 


Kalety, dnia 23 sierpnia 2013 roku


 


 

Zestawienie_ofert ZP-12 [Lipowa].pdf

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ ul Lipowa 2013.pdf

Załącznik Nr1- formularz ofertowy.pdf

Załącznik Nr2 -Oświadczenie art. 22.pdf

Załącznik Nr3 -Oświadczenie art. 24.pdf

Załącznik Nr4 -Oświadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk.pdf

Załącznik Nr5 - projekt umowy.pdf

Załącznik Nr6 -Wykaz robót.pdf

Załącznik Nr7 -Wykaz osób.pdf

Załącznik Nr8 przedmiar robót.pdf

Załącznik Nr9 orientacja.jpg

Załącznik Nr10 mapa zas.jpg

Załącznik Nr11 mapa poglądowa.jpg

Załącznik Nr12 przykładowa płyta drogowa 1.5 m2.JPEG

Pytania_odpowiedzi_Nr_1.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-08-23 08:10:31 | Data modyfikacji: 2013-08-23 08:25:08.
Data wprowadzenia: 2013-08-23 08:10:31
Data modyfikacji: 2013-08-23 08:25:08
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót