Ogłoszenie o zamówieniu na: Dowóz uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy
Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz
uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w
komunikacji publicznej, dowóz uczniów
niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w
Tarnowskich Górach i Radzionkowie

Kalety: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie.
Numer ogłoszenia: 284552 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety, zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych mieszczących się w Tarnowskich Górach i Radzionkowie w roku szkolnym 2013/2014. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki przewożonym uczniom. Przedmiot zamówienia dzieli się na poszczególne zadania: ZADANIE NR 1: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie wraz z opieką uczniów z Truszczycy i Drutarni do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach przy ul. 1 Maja 6, Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach przy ul. Jana Brzechwy 2 w dni nauki w roku szkolnym 2013/2014. a) Dowóz do szkół: Ilość uczniów objęta dowozem: 13 Godzina dowozu: na 7.55 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach Godziny odwozu: 12.25 - do Drutarni, 13.20 - do Drutarni, 13.35 - do Truszczycy Miejsca zbiórki: Truszczyca: ul. Dębowa (obok leśniczówki) - 7 uczniów, Drutarnia: ul. Dolna 1, ul. Koszęcińska 37, ul. 3 Maja 92 - 6 uczniów. b) Dowóz do przedszkola: Ilość uczniów objęta dowozem: 7 Godzina dowozu: na 8.00 do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach ul. Jana Brzechwy 2, Godzina odwozu: 12.10 - do Drutarni Miejsca zbiórki: Drutarnia: ul. Dolna 1, ul Koszęcińska 37, ul. 3 Maja 92 ZADANIE NR 2: Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwiezienie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach przy ul. 1 Maja 6 oraz Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego przy ul. 1 Maja 4 na trasie Drutarnia - Kalety w dni nauki w roku szkolnym 2013/2014. Ilość uczniów objęta dowozem: około 30 Przystanki: Drutarnia: ul. Koszęcińska 37 (obok Świetlicy Środowiskowej), Kalety: ul. Żwirki i Wigury 2 (naprzeciw Urzędu Miasta) lub ul. 1 Maja 20 Zamawiający najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania zadań (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów, wraz z wykazem tras. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Godziny dowozu i odwiezienia winny być skorelowane z harmonogramami zajęć obowiązującymi w szkołach (należy zapewnić dojazd na przystanek w Kaletach pomiędzy godz. 7.30 a 7.50 oraz dwa kursy powrotne pomiędzy godz. 12.00 a 15.00). ZADANIE NR 3: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwiezienie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7 oraz Szkoły Specjalnej w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w dni nauki w roku szkolnym 2013/2014. Ilość uczniów objęta dowozem: do 11 Do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tarnowskich Górach: do 8 uczniów. Do Szkoły Specjalnej w Radzionkowie: do 3 uczniów Godzina dowozu: na 7.55 do obu w/w placówek Godzina odwozu: Po zakończonych zajęciach dydaktyczno - opiekuńczych ok. godz. 15.30. Miejsca zbiórki: każde dziecko (wg imiennej listy) odbierane jest z miejsca zamieszkania od rodzica lub opiekuna i trafia tam po zakończonych zajęciach..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku zmian w ilościach przewożonych uczniów na podstawie wykupionych biletów miesięcznych na danej trasie, wcześniejsze odwożenie najmłodszych uczniów, jak również niewielkie korekty tych dowozów podyktowane różnymi imprezami szkolnymi i okolicznościowymi, np. święto szkoły, rekolekcje wielkopostne, zawody sportowe, remonty w szkołach, itp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust.1, pkt 1 SIWZ oraz złożenie dokumentów określonych w cz. VII ust.1, pkt 2 SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust.1, pkt 1 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust. 1, pkt 1 SIWZ oraz złożenie dokumentów określonych w cz. VII ust.1, pkt 3 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust. 1 pkt 1 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety pok. nr 21 w godz. od 8:30 do 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 09:50, miejsce: Miasto Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, sekretariat Burmistrza pok nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Kalety.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie wraz z opieką uczniów z Truszczycy i Drutarni do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach przy ul. 1 Maja 6, Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach przy ul. Jana Brzechwy 2 w dni nauki w roku szkolnym 2013/2014.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup biletów miesięcznych na dowóz uczniów na trasie Kalety - Drutarnia w komunikacji publicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwiezienie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach przy ul. 1 Maja 6 oraz Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Rogowskiego przy ul. 1 Maja 4 na trasie Drutarnia - Kalety w dni nauki w roku szkolnym 2013/2014.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Tarnowskich Górach i Radzionkowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwiezienie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7 oraz Szkoły Specjalnej w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w dni nauki w roku szkolnym 2013/2014.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zbiorcze zestawienie ofert [Dowoz uczniow 2013].pdf

SIWZ [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 1 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 2 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 3 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 4 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 5 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 6 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 7 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Zalacznik nr 8 [Dowoz uczniow 2013].pdf

 Zalacznik nr 9 [Dowoz uczniow 2013].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:26:12 | Data modyfikacji: 2013-07-19 13:28:46.
Data wprowadzenia: 2013-07-19 13:26:12
Data modyfikacji: 2013-07-19 13:28:46
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót