Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie pełnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie
wszelkich wymaganych branż na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej
do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych
wraz z przyłączami domowymi Zakres zamówienia
obejmuje teren całej miejscowości Kalety Miotek,
Zielona, Mokrus i Truszczyca.

Kalety: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszelkich wymaganych branż na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z przyłączami domowymi Zakres zamówienia obejmuje teren całej miejscowości Kalety Miotek, Zielona, Mokrus i Truszczyca
Numer ogłoszenia: 139883 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip@kalety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszelkich wymaganych branż na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z przyłączami domowymi Zakres zamówienia obejmuje teren całej miejscowości Kalety Miotek, Zielona, Mokrus i Truszczyca.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kanalizację sanitarną wraz z Stacją podciśnieniową dla Kalet Zielona, Miotek i Mokrus opracować na podstawie istniejącej koncepcji, która stanowi załącznik do postępowania przetargowego, przy czym niezależnie od koncepcji - muszą zostać skanalizowane wszystkie budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej (przedszkole, szkoła, kościół, sklepy i itp.) na tym terenie wraz z rozpoczętymi budowami (co najmniej fundamenty). Dotyczy wszystkich ulic w Kaletach Mokrusie - Młyńska, Grunwaldzka, Norwida i Antosza, w Kaletach Zielonej - 30 lecia, Wierzbowa, Ustronna, Jana, Wiosenna, Owocowa, Stawowa, Jagodowa, Letniskowa, Wczasowa i Spacerowa oraz istniejące ośrodki wczasowe, w Kaletach Miotku - Tarnogórska, Paderewskiego, Grzybowa, Barbary, Cynkowa, Sosnowa, Orzeszkowej, Ogrodowa, Klonowa, Bracka, Cicha, Radosna i Miła. Wykonawca może przedstawić własną koncepcję skanalizowania w/w terenu, którą Zamawiający musi zatwierdzić.Ścieki sanitarne z wyżej wymienionego terenu muszą być dostarczone do miejskiej oczyszczalni ścieków która znajduje się pomiędzy Kaletami a Drutarnią - na połączeniu Kalet Miotka i Kuczowa jest zaprojektowany i wykonywany rurociąg tłoczny PE 140 do Stacji Podciśnieniowe w Kuczowie. Kalety Truszczyca - ulica Dębowa i Bukowa. Należy opracować co najmniej dwie koncepcje skanalizowania tego terenu celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. W Kaletach Truszczycy mieszka 150 osób.Ścieki sanitarne z wyżej wymienionego terenu muszą dotrzeć do miejskiej oczyszczalni ścieków Kaletach. W załączeniu mapa topograficzna terenu Kalet Truszczycy wraz z informacją o realizowanej kanalizacji sanitarnej dla Kalet Kuczowa. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, według szczegółowych założeń określonych w SIWZ. Szczegółowe określenie wymagań od Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-3, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 17.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości 5.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dla uznania, że wykonawca spełnia warunek uprawnień do wykonywania określonej działalności. Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków z art.22.ust.1 PZP - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby oferent wykazał opracowanie, w tym okresie, dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i stacji podciśnieniowej wraz z potwierdzeniem, że w/w usługi zostały wykonane należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków z art.22.ust.1 PZP - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wymaga, udokumentowania dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. - osobą projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który w ciągu ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z stacją podciśnieniową, -osobą projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - osobą projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub osobami posiadającymi inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania których, w aktualnym stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane tych specjalności;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wymaga, by wykonawca złączył opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kopia dowodu zapłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: a) pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji zamówienia; b) kiedy Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot opracowania albo opóźni dostarczenie bądź rozszerzy dane, na podstawie których opracowywane są projekty; c) kiedy warunki projektowania zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające albo przez zmianę przepisów i normatywów; d) kiedy jednostki uzgadniające lub zatwierdzające przedłużą termin swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy; e) kiedy wystąpią okoliczności niezależne od wykonawcy, m.in. konieczność ponowienia uzgodnień, bądź któregokolwiek etapu sporządzania projektu; 2) zmiana nazwy, siedziby stron umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, 3) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 4) zmiana w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko projektowe;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Kalety ul. Żwirki i Wigury nr 2 42-660 KALETY.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury nr 2 42-660 KALETY Sekretariat Burmistrza miasta Kalety, pok. 22 - II pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT[projekt kanalizacji Truszczyca Miotek Zielona Mokrus]

SIWZ [projekt kanalizacji Truszczyca Miotek Zielona Mokrus].doc

Kalety Truszczyca 1[projekt kanalizacji Truszczyca Miotek Zielona Mokrus].pdf

Kalety Truszczyca 2 [projekt kanalizacji Truszczyca Miotek Zielona Mokrus].pdf

Koncepcja kanalizacji [1].pdf

Koncepcja kanalizacji [2].pdf

 Koncepcja kanalizacji [3].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-11 10:02:51.
Data wprowadzenia: 2013-07-11 10:02:51
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót