Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości – lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność gminy Kalety oraz
powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050/104/2013

Burmistrza Miasta Kalety
z dnia  10.07.2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Komisji Przetargowej.

 

          Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz na podstawie Uchwały Nr 245/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego w Kaletach przy ul. 1 Maja 92/14 o pow. użytkowej 32,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - piwnicy o pow. użytkowej 3,40 m2, stanowiącego własność gminy Kalety,  wraz  z ułamkową częścią gruntu, która wynosi 18/1000 oznaczoną numerami działki 2348/36 o powierzchni 0,1658 ha, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem KW GL1T/00069477/4.

§ 2.

 

Termin i warunki przetargu zawiera ogłoszenie do przeprowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie w/w nieruchomości w składzie:

  1. Ewa Czeluśniak – przewodnicząca
  2. Grażyna Gryc
  3. Martyna Ganc
  4. Urszula Śośnica
  5. Marek Parys

                                                                                       § 4.

 

Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004 r.).

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

zał. nr 1

 

BURMISTRZ MIASTA KALETY

 

ogłasza

 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Miasta Kalety.

 

Nieruchomość (lokal mieszkalny) oznaczona jest nr działki 2348/36, pow. działki 0,1658 ha,   o powierzchni użytkowej 32,80 m2 położona w Kaletach przy ul. 1 Maja 92/14 obręb Kalety, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr  KW  GL1T/00069477/4. Lokal mieszkalny Nr 14  usytuowany jest na  IV piętrze  i składa się z:

-           pokoju o powierzchni  17,80 m2  

-           kuchni o powierzchni   7,30 m2

-          łazienki o powierzchni  3,208 m2

-          przedpokoju o powierzchni  4,50 m2

oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 3,40 m2, wraz
z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 18/1000.

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z ułamkową częścią  gruntu wynosi   35.000,-zł  (słownie:  trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Przetarg odbędzie się 7 sierpnia  2013 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2.

Wadium w wysokości 3.500,- złotych należy wpłacać do dnia 5.08.2013 r. w Banku Spółdzielczym Myszków Oddział Woźniki na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach  nr: 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia lokalu.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty spisania umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Zapoznanie się z regulaminem przetargu oraz oglądanie lokalu mieszkalnego jest możliwe w dniach od  30 lipca do 1 sierpnia  br. po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem U.M., pokój nr 25, nr tel. 34/352-76-41, w godzinach od 730-1530.

 Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-10 11:43:06 | Data modyfikacji: 2013-07-11 14:53:38.
Data wprowadzenia: 2013-07-10 11:43:06
Data modyfikacji: 2013-07-11 14:53:38
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót