Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Modernizację dróg gminnych: część ulicy
Ogrodowej i ulica Orzeszkowej w Kaletach -
Miotku”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 


BURMISTRZ MIASTA KALETY


ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie


powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35


 


ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Modernizacja dróg gminnych: część ulicy Ogrodowej i ulica Orzeszkowej w Kaletach - Miotku”


 


Znak sprawy WSiRG.7220.002.O.2013.J.P.


 


Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):


CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe


CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


CPV 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego


CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl


 


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.


 


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych


 


Termin realizacji: do 30 sierpnia 2013 r.


 


Wadium: 2.000 słownie: dwa tysiące złotych


 


Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%


 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza


 


Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa dnia: 21 czerwca 2013 roku o godz. 9:50


 


Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: mgr inż. Jan Potempa, tel. /34/ 352 76 37 i kierownik referatu pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestycji mgr inż. Michał Szewczyk, tel. /34/ 352 76 39, fax. /34/ 352 76 39


 


Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 21 czerwca 2013 roku o godz. 10:00.


 


Kalety, dnia 06 czerwca 2013 roku

Zestawienie_ofert ZP-12 [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Pytania odpowiedzi NR 1 [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Ogloszenie.portal.uzp.gov.pl [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

SIWZ Ogrodowa i Orzeszkowej 2013.pdf

Zalacznik nr 1- formularz ofertowy [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 2 -Oswiadczenie art. 22 [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 3 -Oswiadczenie art. 24 [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 4 -Oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 5 - wzor umowy [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 6 -Wykaz robot [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 7 -Wykaz osob [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 8 przedmiar robot ul_Ogrodowa_i_Orzeszkowej.pdf

Zalacznik nr 9 sytuacja [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

Zalacznik nr 10 przekroje [Ogrodowa i Orzeszkowej].pdf

 Załącznik nr 11 orientacja [Ogrodowa i Orzeszkowej].JPG

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-06 12:00:27 | Data modyfikacji: 2013-06-06 12:05:02.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 12:00:27
Data modyfikacji: 2013-06-06 12:05:02
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót