Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 


 


Znak postępowania WSiRG.7200/G.001.2013.J.P.


 


MIASTO KALETY


ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie


powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35


 


ogłasza przetarg nieograniczony na:


 


„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”


 


Wspólny Słownik Zamówień Publicznych kod według CPV: 74.23.20.00-4 (usługi inżynieryjne


w zakresie projektowania)


 


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach


ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00.


 


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych


 


Termin realizacji : do 20 listopada 2013 r.


 


Wadium: 2.000 słownie: dwa tysiące złotych


 


Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%


 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22 sekretariat Burmistrza Miasta.


 


Termin składania ofert i wnoszenia wadium: upływa dnia 20 czerwca 2013 r. o godz. 9:50.


 


Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem


terminu składania ofert.


 


Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: mgr inż. Jan Potempa i mgr inż. Michał Szewczyk, pok. nr 20, tel. 34/ 352 76 37, fax. 34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷14:00


 


Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 20 czerwca 2013 r. roku o godz. 10:00.


  

Kalety, dnia 03 czerwca 2013 roku

Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12.pdf

ogloszenie portal.uzp.gov.pl.pdf

SIWZ projekt ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Zalacznik nr 2 osw. art 22ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 3 osw. art 24 ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 4 U proj ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 5 zakres rzeczowy ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 6 wykaz zrealizowanych projektow ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 7 wykaz osob ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 8 oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 9 zbiorcze zestawienie kosztow ul. Gawlika.pdf

Zalacznik nr 10 orientacja ul. Gawlika.jpg

Zalacznik nr 11 m ew ul. Gawilka.jpg

Zalacznik nr 12 m zas nr 1 ul. Gawilka.jpg

Zalacznik nr 13 m zas c.d. nr 2 ul. Gawlika.jpg

Zalacznik nr 14 uchwala102-XII-2011 ul. Gawlika.pdf

 Zalacznik nr 15 rys.planu s.21 ul. Gawlika.jpg

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:38:29 | Data modyfikacji: 2013-06-03 09:44:37.
Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:38:29
Data modyfikacji: 2013-06-03 09:44:37
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót