Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:
„Przebudowę drogi gminnej wraz z kanalizacją
deszczową ul. 3 Maja w Kaletach -Drutarni”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 


BURMISTRZ MIASTA KALETY


ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie


powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35


 


ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Przebudowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. 3 Maja w Kaletach  -Drutarni”


 


Znak sprawy WSiRG.7220.001.3M.2013.J.P.


 


Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):


CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe


CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej


CPV 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego


CPV 45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu


CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42 660 KALETY, pok. nr 23 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl


 


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.


 


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych


 


Termin realizacji: do 31 lipca 2013 r.


 


Wadium: 12.000 słownie: dwanaście tysięcy złotych


 


Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%


 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza


 


Termin składania ofert: upływa dnia 28 lutego 2013 roku o godz. 9:50


 


Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: mgr inż. Jan Potempa, tel. /34/ 352 76 37 i kierownik referatu pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestycji mgr inż. Michał Szewczyk, tel. /34/ 352 76 39, fax. /34/ 352 76 39


 


Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, pok. nr 24, dnia 08 lutego 2013 roku o godz. 10:00.


 


 


 


 


Kalety, dnia 08 lutego 2013 roku

Zestawienie_ofert 3 Maja Drutarania ZP-12[1].pdf

Ogloszenie ul. 3 Maja.pdf

SIWZ 3 Maja 2013.pdf

Zalacznik nr 1- formularz ofertowy 3 Maja 2013.pdf

Zalacznik nr 2 -Oswiadczenie art. 22 3 Maja 2013.pdf

Zalacznik nr 3 -Oswiadczenie art. 24 3 Maja 2013.pdf

Zalacznik nr 4 -Oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk 3 Maja 2013.pdf

Zalacznik nr 5 - wzor umowy 3 Maja 2013.pdf

Zalacznik nr 6 -Wykaz robot 3 Maja 2013.pdf

Zalacznik nr 7 -Wykaz osob 3 Maja 2013.pdf

Przedmiary robot 3 Maja 2013.rar

Projekt budowlano-wykonawczy 3 Maja 2013.rar

Specyfikacje Techniczne 3 Maja 2013.rar

Organizacja ruchu czasowa 3 Maja 2013.rar

 Organizacja ruchu stala 3 Maja 2013.rar

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-08 08:15:55 | Data modyfikacji: 2013-02-08 11:44:36.
Data wprowadzenia: 2013-02-08 08:15:55
Data modyfikacji: 2013-02-08 11:44:36
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót