Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na: BUDOWĘ KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALETY KUCZÓW I MIOTEK
WRAZ ZE STACJĄ PODCIŚNIENIOWĄ

Kalety: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALETY KUCZÓW I MIOTEK WRAZ ZE STACJĄ PODCIŚNIENIOWĄ.
Numer ogłoszenia: 49340 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALETY KUCZÓW I MIOTEK WRAZ ZE STACJĄ PODCIŚNIENIOWĄ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, monitoringiem sieci, stacją pomp próżniowo-tłocznych w Kaletach Kuczowie i Miotku. Dla poniższego zakresu robót zostały wydane dwa pozwolenia na budowę: Budowa kanalizacji sanitarnej - Decyzja nr 283/08 z dnia 14.03.2008 r. Starosty Tarnogórskiego, CBA.73517-3/08. Budowa stacji podciśnieniowej - Decyzja nr 1535/08 z dnia 02.12.2008 r. Starosty Tarnogórskiego, CBA.73517-54/08 Założono dwa dzienniki budowy dla realizacji tej inwestycji. Dla Kalet Miotka jest opracowany Program funkcjonalno-użytkowy, należy wykonać mapy dla celów projektowych oraz projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy zamówienia Kalety Kuczów: - rurociągi PE 200 mm o długości 311,00 m.b. - rurociągi PE 160 mm o długości 1078,00 m.b. - rurociągi PE 110 mm o długości 1222,00 m.b. - rurociągi PE 90 mm o długości 8024,00 m.b. - rurociągi tłoczne PE 140 mm o długości 3416,00 m.b. - studnie i zawory podciśnieniowe, - kablowy monitoring sieci i stacji pomp próżniowo-tłocznych, - budynek stacji pomp wraz z całym wyposażeniem, Zakres rzeczowy zamówienia Kalety Miotek: - dokumentacja techniczna, - rurociągi PE 125 mm o długości 204,00 m.b. - rurociągi PE 110 mm o długości 261,00 m.b. - rurociągi PE 90 mm o długości 119,00 m.b. - rurociągi tłoczne PE 140 mm o długości 647,00 m.b. - kablowy monitoring sieci 850 m.b., Wymaga się, aby wyposażenie technologiczne stacji podciśnieniowej, studzienki podciśnieniowe wraz z zaworami pochodziły od jednego dostawcy stanowiąc komplet technologii systemu kanalizacji podciśnieniowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Budowa dodatkowych nowych przyłączy kanalizacji sanitarnych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.00.00-8, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,oo zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada wolne środki na zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 mln zł oraz być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 4 mln zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz Oferty wraz z załącznikami oraz kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 14 siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: a). ceny ofertowej; b). terminu wykonania zamówienia; c). zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji zamówienia. 2. Zmiana ceny ofertowej może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość tej zmiany. 3. Zmiana terminu (daty) wykonania zamówienia może nastąpić: a) w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego; b) w powyższym przypadku nowy termin (datę) wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą; c) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; d) w powyższym przypadku nowy termin (datę) wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą; 5. Osoby wyznaczone i wpisane do umowy, jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zmiana osób wyznaczonych do współpracy może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony przeciwnej. Zmiana nie wymaga akceptacji strony przeciwnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pok. nr 23...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, Sekretariat Burmistrza miasta Kalety pok. Nr 22...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ KALETY KUCZÓW

UMOWA KUCZÓW

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA KUCZÓW

DOKUMENTACJA KANLIZA KUCZÓW

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PRZEDMIARY STACJA

STACJA KUCZÓW DOKUMENTACJA

Pytania i odpowiedzi 5.pdf

Zestawienie_ofert ZP-12 [Kuczow].pdf

Pytania i odpowiedzi 4 [Kuczow].pdf

Pytania i odpowiedzi 3 [KUCZOW].pdf

Pytania i odpowiedzi 2 Kuczow kanalizacja.pdf

Pytania i odpowiedzi 1 KUCZOW.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:45:53 | Data modyfikacji: 2013-02-06 13:49:09.
Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:45:53
Data modyfikacji: 2013-02-06 13:49:09
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót