Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zamówieniu na Utwardzenie wraz z
odwodnieniem placu przy ulicy Gwoździa w Kaletach

Kalety: Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ulicy Gwoździa w Kaletach.
Numer ogłoszenia: 42784 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ulicy Gwoździa w Kaletach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca swym zakresem wg Projektu budowlanego utwardzenia placu wraz z odwodnieniem przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Gwoździa w Kaletach. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o długości 85 mb, wybudowanie nowych nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie studni ściekowych i rewizyjnych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej i stanowi integralną część niniejszej siwz. 3.2. Przedmiot zamówienia określają: 3.2.1. Wzór umowy - załącznik nr 2 do siwz; 3.2.2. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót 3.2.3. Kod i nazwa CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233140-2 - Roboty drogowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 3.3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty związane z odtworzeniem przyległego terenu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie chodników i dróg z kostki brukowej betonowej nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. - co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz Oferty. Kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 13 niniejszej siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu (data) wykonania zamówienia: w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego; w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót np. opady deszczu, śniegu itp., potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42 - 660 KALETY Sekretariat Burmistrza miasta Kalety pok.22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zestawienie_ofert ZP-12 utwardzenie placu targowego [Gwozdzia].pdf

Pytania i odpowiedzi 1_1 [Gwozdzia].pdf

SIWZ PLAC GWOzDZIA.doc

UMOWA Plac GWOZDZIA.doc

Opis kanalizacja gwozdzia 2013.pdf

Orientacja gwozdzia 2013.pdf

Plan Zag Detal gwozdzia 2013.pdf

Plan Zag gwozdzia 2013.pdf

Plan Zag Siec gwozdzia 2013.pdf

Plan Zagospodarowania gwozdzia 2013.pdf

Profile gwozdzia 2013.pdf

PROJEKT Opis gwozdzia 2013.pdf

Przedmiar Robot gwozdzia 2013.pdf

Przekroj drogowy gwozdzia 2013.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-01-31 12:39:45 | Data modyfikacji: 2013-01-31 13:53:25.
Data wprowadzenia: 2013-01-31 12:39:45
Data modyfikacji: 2013-01-31 13:53:25
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót