Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Budowę sieci
wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w
Kaletach

Kalety: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w Kaletach
Numer ogłoszenia: 36824 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w Kaletach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca swym zakresem wg Projektu budowlanego budowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich w Kaletach. Zakres robót obejmuje między innymi: wstępne wytyczenie sieci wodociągowej oraz sieci kolizyjnych, wykonanie przewiertu pod rzeką Mała Panew w zaprojektowanym miejscu, ułożenie sieci wodociągowej o dł. 545,5 mb z PVC-U (do wody), o średnicy 110/4,2 mm wybudowanie nowych nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie węzłów sieciowych i hydrantowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej i stanowi integralną część niniejszej siwz. 3.2. Przedmiot zamówienia określają: 3.2.1. Wzór umowy - załącznik nr 2 do siwz; 3.2.2. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót 3.2.3. Kod i nazwa CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233140-2 - Roboty drogowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 3.3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty związane z odtworzeniem terenu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. - co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz Oferty Kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 13 siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki, 2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu (data) wykonania zamówienia: w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego; w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót np. opady deszczu, śniegu itp., potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, pok. nr 23..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, Sekretariat Burmistrza miasta Kalety pok. Nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zestawienie_ofert ZP-12 [Wodociag Powstancow].pdf

Pytania i odpowiedzi 4 Wodociag Powstancow.pdf

Pytania i odpowiedzi 3 wodociag Powstancow.pdf

Pytania i odpowiedzi 2 Wodociag.pdf

Pytania i odpowiedzi 1 wodociag Powstancow 2013.pdf

SIWZ Wodociag Powstancow.pdf

operat wodnoprawny.pdf

Projekt budowlany.pdf

Przedmiar Robot.pdf

PT czasowej org. ruch..pdf

Specyfikacje Tech..pdf

 UMOWA Wodociag Powstancow.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-01-28 11:08:12 | Data modyfikacji: 2013-01-28 11:10:57.
Data wprowadzenia: 2013-01-28 11:08:12
Data modyfikacji: 2013-01-28 11:10:57
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót