Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Zagłoby.

działka nr 310/146 o powierzchni 0,0150 ha,
nieruchomość niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. Zagłoby, karta mapy 1 dod.1 Jędrysek, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Zagłoby o nawierzchni nieutwardzonej,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN69 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
działka o mało korzystnym kształcie utrudniającym swobodne jej zagospodarowanie zgodnie z uwarunkowaniami planistycznymi, teren działki wymagający wyrównania terenu i rozplantowania ziemi, nieogrodzona, sąsiedztwo działki stanowi zabudowa jednorodzinna,
własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00062687/0,
uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
uciążliwości: mało korzystny kształt działki utrudniający jej zagospodarowanie,
cena wywoławcza – 5 100 zł,
wadium – 600 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 25, o godz. 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 28 września 2017 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:39:33.
Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:39:33
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót