Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach
przy ul. ks. Rogowskiego

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego.

działka nr 526/64 o powierzchni 0,1513 ha,
nieruchomość niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. ks. Rogowskiego, karta mapy 1 Żyglinek, wjazd na nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,
własność nieruchomości: właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Gmina Kalety, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00078129/6,
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 1MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (ok. 50%) oraz w obszarze oznaczonym symbolem 1PSB7 – tereny działalności produkcyjnej (ok. 50%),
nieruchomość niezabudowana, teren działki płaski nieutwardzony, działka o kształcie regularnym z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa „osiedla królów”, w pobliżu biegnie linia kolejowa,
uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
cena wywoławcza nieruchomości – 69 000 zł,
wadium – 7 000 zł.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, pokój nr 24, w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku
25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 16 lutego 2017 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca ponosić będzie opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo.
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem tej nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11, lub pod nr telefonu: 034 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:13:40.
Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:13:40
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót