Ogłoszenie o II drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym gminy Kalety.

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

Przetarg obejmuje wymienione w tabeli nieruchomości stanowiące niezabudowane działki gruntu, nieogrodzone, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte trawą, wydzielone pod zabudowę garażową.
Działki położone są w Kaletach w rejonie ul. B. Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, z korzystnym położeniem, dobrą dostępnością komunikacyjną i dostępem do drogi publicznej.
Działki z dostępem do energii elektrycznej.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety działki leżą w obszarze oznaczonym symbolem 1 MW 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Plan zagospodarowania w trakcie zmiany – planowane przeznaczenie dla tego obszaru 4KS1 – tereny obsługi komunikacji – garaże z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.


Numer działki Powierzchnia
w ha Księga wieczysta Cena wywoławcza
nieruchomości Wadium Data i godzina przetargu
497/64 0,0033 GL1T/00084712/5 1750 zł 300 zł 16.02.2017 godz. 9.00
498/64 0,0032 GL1T/00084713/2 1700 zł 300 zł 16.02.2017 godz. 9.15
514/64 0,0035 GL1T/00084729/7 1800 zł 300 zł 16.02.2017 godz. 9.30


Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 8 lutego 2017 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 9 listopada 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:12:18.
Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:12:18
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót