Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na zbycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety


ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

Przetarg obejmuje wymienione w tabeli nieruchomości stanowiące niezabudowane działki gruntu, nieogrodzone, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte trawą, wydzielone pod zabudowę garażową.
Działki położone są w Kaletach w rejonie ul. B. Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, z korzystnym położeniem, dobrą dostępnością komunikacyjną i dostępem do drogi publicznej.
Działki z dostępem do energii elektrycznej.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety działki leżą w obszarze oznaczonym symbolem 1 MW 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Plan zagospodarowania w trakcie zmiany – planowane przeznaczenie dla tego obszaru 4KS1 – tereny obsługi komunikacji – garaże z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

Numer działki Powierzchnia
w ha
Księga wieczysta Cena wywoławcza
nieruchomości
Wadium Data i godzina przetargu
497/64 0,0033 GL1T/00084712/5 1750 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 9.00
498/64 0,0032 GL1T/00084713/2 1700 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 9.15
499/64 0,0032 GL1T/00084714/9 1700 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 9.30
500/64 0,0032 GL1T/00084715/6 1700 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 9.45
501/64 0,0032 GL1T/00084716/3 1700 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 10.00
502/64 0,0032 GL1T/00084717/0 1700 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 11.00
504/64 0,0035 GL1T/00084719/4 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 11.15
505/64 0,0035 GL1T/00084720/4 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 11.30
506/64 0,0035 GL1T/00084721/1 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 11.45
507/64 0,0035 GL1T/00084722/8 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 12.00
508/64 0,0035 GL1T/00084723/5 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 13.00
509/64 0,0035 GL1T/00084724/2 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 13.15
514/64 0,0035 GL1T/00084729/7 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 13.30
515/64 0,0035 GL1T/00084730/7 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 13.45
516/64 0,0035 GL1T/00084731/4 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 14.00
517/64 0,0035 GL1T/00084732/1 1800 zł 300 zł 9.11.2016 godz. 14.15


Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.


Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 2 listopada 2016 roku.


Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:25:35.
Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:25:35
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót