Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na
sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w
Kaletach przy ul. Krótkiej

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej.


działka nr 2661/133 o powierzchni 0,0114 ha,
nieruchomość niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. Krótka, karta mapy 1 Jędrysek,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN104 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
działka o kształcie wydłużonego prostokąta, teren działki płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony, sąsiedztwo działki stanowi zabudowa jednorodzinna,
uzbrojenie – w sąsiedztwie linia elektroenergetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
uciążliwości działki: powierzchnia działki mało korzystna, utrudniająca samodzielne jej zagospodarowanie (zabudowanie), wpisane obciążenie w dziale III księgi wieczystej które nie obciąża przedmiotowej, niezabudowanej działki gruntu,
własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00063478/9,
.
cena wywoławcza – 7 000 zł,
wadium – 700 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

Przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 2661/133 stanowiącą przedmiot sprzedaży, czyli właścicieli działek nr 2660/133, 2662/133 i 3533/133, położonych przy ul. Krótkiej, karta mapy 1 Jędrysek.
Uzasadnieniem wyboru formy przetargu, przetargu ustnego ograniczonego, jest fakt, że zbywana nieruchomość może być racjonalnie zagospodarowana zgodnie z uwarunkowaniami planistycznymi tylko w połączeniu z sąsiednią nieruchomością.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 11 lutego 2016 r. zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu wraz z dokumentem potwierdzającym własność posiadanej nieruchomości (odpis z księgi wieczystej) w Urzędzie Miejskim w Kaletach i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 11 lutego 2016 roku.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:44:07 | Data modyfikacji: 2016-01-07 13:45:34.
Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:44:07
Data modyfikacji: 2016-01-07 13:45:34
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót