OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „REMONTY
CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZĄCEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 


MIASTO KALETY


ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie


powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35,


 


ogłasza przetarg nieograniczony na:


 


„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ


  W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2011 ROKU.”


 


Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 45.23.31.40


__________________________________________________________________


 


Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internatowej www.bip.kalety.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42 660 KALETY, pok. nr 23 w godz. 800 1400


 


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1


ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania


zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


 


Termin realizacji : w ciągu całego 2011 roku.


 


Wadium: 1.000 słownie: jeden tysiąc złotych.


 


Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%.


 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42 - 660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22


sekretariat Burmistrza Miasta.


 


Termin składania ofert: upływa dnia 01 marca 2011 roku o godz. 945.


 


Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem


terminu składania ofert.


 


Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami są:


- Michał Szewczyk, pok. nr 23,tel. /34/ 352 76 39,


- Bolesław Gruszka, pok. nr 23, tel. /34/ 352 76 47, fax. /34/ 352 76 35


w godz. 800  - 1400.


 


Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, pok. nr 24, dnia 01 marca 2011 roku o godz. 1000.


 


 


 


 

Kalety, dnia 10 lutego 2011 roku

Oferta przetargowa.pdf

Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

 SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-11 14:51:41 | Data modyfikacji: 2011-02-11 14:52:39.
Data wprowadzenia: 2011-02-11 14:51:41
Data modyfikacji: 2011-02-11 14:52:39
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót