Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na zbycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

Nieruchomość nr 1:
nieruchomość gruntowa niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony,
nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich
Górach pod numerem GL1T/00084727/3 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety,
działka nr 512/64 o powierzchni 0,0035 ha,
cena wywoławcza – 1 600 zł,
wadium – 300 zł.
Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr 2:
nieruchomość gruntowa niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony,
nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich
Górach pod numerem GL1T/00084728/0 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety,
działka nr 513/64 o powierzchni 0,0035 ha,
cena wywoławcza – 1 600 zł,
wadium – 300 zł.
Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24,
o godz. 10.00 na nieruchomość nr 1
o godz. 10.15 na nieruchomość nr 2


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 9 grudnia 2015 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-17 09:02:26 | Data modyfikacji: 2015-11-17 09:03:17.
Data wprowadzenia: 2015-11-17 09:02:26
Data modyfikacji: 2015-11-17 09:03:17
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót