Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
na zbycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

Nieruchomość nr 1:
nieruchomość gruntowa niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony,
nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich
Górach pod numerem GL1T/00084718/7 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety,
działka nr 503/64 o powierzchni 0,0035 ha,
cena wywoławcza – 1 500 zł,
wadium – 300 zł.
Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr 2:
nieruchomość gruntowa niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony,
nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich
Górach pod numerem GL1T/00084725/9 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety,
działka nr 510/64 o powierzchni 0,0035 ha,
cena wywoławcza – 1 500 zł,
wadium – 300 zł.
Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr 3:
nieruchomość gruntowa niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony,
nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich
Górach pod numerem GL1T/00084733/8 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety,
działka nr 518/64 o powierzchni 0,0035 ha,
cena wywoławcza – 1 500 zł,
wadium – 300 zł.
Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24,
o godz. 10.00 na nieruchomość nr 1
o godz. 10.15 na nieruchomość nr 2
o godz. 10.30 na nieruchomość nr 3

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 4 września 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 20 października 2015 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-22 09:37:10.
Data wprowadzenia: 2015-09-22 09:37:10
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót