Ogłoszenie o II przetargu ustnym niegraniczonym
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety:

nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym – działka nr 1110/124,
położenie: Kalety, ul. Tarnogórska, przy drodze wojewódzkiej DW 908, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, karta mapy 1 Zielona,
własność Gminy Kalety, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00060075/3,
uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 4U1 – tereny usług,
działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, sąsiedztwo działki stanowią tereny leśne oraz zabudowa mieszkaniowa,
nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 78 m2,
budynek w słabym stanie technicznym, parterowy, murowany z pustaka, od kilku lat nieużytkowany, wymagający generalnego remontu,
uciążliwości działki – słaby stan techniczny budynku, przebiegająca przez teren działki infrastruktura (wodociąg, kanalizacja), obciążenie działki prawem przejazdu,
na działce ustanowione zostanie prawo przejazdu do pozostałej części nieruchomości gminnej (działka nr 1201/124) od ul. Tarnogórskiej pasem o szerokości 6 m wzdłuż granicy z działką nr 1226/124.

działka nr 1110/124 o powierzchni 0,1418 ha,
cena wywoławcza – 211 000 zł,
wadium – 21 100 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2015 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 czerwca 2015 i zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: nr rachunku 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 15 września 2015 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić komisji przetargowej:
- osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru,
- pełnomocnicy: pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego).
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-08-05 13:00:07.
Data wprowadzenia: 2015-08-05 13:00:07
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót