Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Gminy Kalety, położonej w Kaletach
przy ul. Powstańców Śląskich.

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety, położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich.

działka nr 116/22 o powierzchni 0,2126 ha
nieruchomość niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. Powstańców Śląskich, karta mapy 2 Kalety, z bezpośrednim dostępem do ulicy Powstańców Śląskich o nawierzchni asfaltowej,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 4U4 – tereny usług,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, częściowo o nawierzchni utwardzonej, użytkowany uprzednio jako plac manewrowy nauki jazdy a częściowo jako tereny zieleni nieurządzonej,
własność: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00094968/7,
uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
uciążliwości: istnieje ryzyko podtopień ze względu na bliskie sąsiedztwo rzeki Mała Panew, obciążenia wpisane w dziale III KW jako ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami, nie dotyczące przedmiotowej działki.
cena wywoławcza – 116 400 zł,
wadium – 12 000 zł.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, o godz. 10.00.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach:
25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 19 sierpnia 2015 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-14 15:08:19.
Data wprowadzenia: 2015-07-14 15:08:19
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót