Remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS
Małapanew w Kaletach

Kalety: Remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS Małapanew w Kaletach.
Numer ogłoszenia: 96885 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS Małapanew w Kaletach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa. Remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego LKS Małapanew w Kaletach. - wykonanie boiska do piłki nożnej z płytą 93,00 m x 68,00 m o nawierzchni z trawy naturalnej ułożonej z rolki, - wykonanie strefy bezpieczeństwa wokół boiska piłkarskiego szerokości 5.0m o nawierzchni trawiastej z bocznej strony i 5,0 m za bramkami piłkarskimi. - wykonanie piłkochwytów - 63,0 mb i wysokości 6 m - boisko piłkarskie, - wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wym.32,0 x17,0 m z polami do gry: mini boska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki oraz boiska do koszykówki, - wyposażenie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego w system bramek piłkarskich, - wykonaniu ogrodzenia terenu boiska wielofunkcyjnego o długości 98,0 mb wokół boiska wielofunkcyjnego o wys. 4,0 m, - wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i inne roboty, elementy wymienione w przedmiarze robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.34.00.00-2, 45.23.61.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę boiska piłkarskiego lub wielofunkcyjnego itp. o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto). Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie załącznikiem nr 3 do Formularza Oferty) oraz dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Formularza Oferty. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia - zawarte jest w załączniku nr 4 do Formularza Oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,oo zł (pięćset tysięcy złotych). W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę boiska piłkarskiego lub wielofunkcyjnego itp. o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto).;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz Oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz że przyjmuje treść bez żadnych zastrzeżeń (zawarte w treści Formularza Oferty). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Formularza Oferty. Kosztorys ofertowy, sporządzony w formie kosztorysu uproszczonego zgodnie z załączonym przedmiarem. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Okres rękojmi - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: ceny ofertowej,terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu (data) wykonania zamówienia: w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego, w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót np. opady deszczu, śniegu itp., potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, Sekretariat Burmistrza miasta Kalety, pok. nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zbiorcze zestawienie ofert remont boiska LKS Malapanew Kuczow.pdf

Pytania i odpowiedzi 1 [remont boisk LKS Kuczow].pdf

SIWZ [remont boisk LKS Kuczow].pdf

Wzor umowy [remont boisk LKS Kuczow].pdf

SPECYFIKACJA+TECHNICZNA [remont boisk LKS Kuczów].pdf

dokumentacja techniczna projekt zagosp terenu [remont boisk LKS Kuczow].pdf

Dokumentacja fotograficzna zadania inwestycyjnego murawa wielofunkcyj [remont boisk LKS Kuczow].pdf

przedmiar robot [remont boisk LKS Kuczow].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-01 08:51:32 | Data modyfikacji: 2015-07-01 09:50:22.
Data wprowadzenia: 2015-07-01 08:51:32
Data modyfikacji: 2015-07-01 09:50:22
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót