Ogłoszenie o zamówieniu na Bankową obsługę
budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek
organizacyjnych


Numer ogłoszenia: 116300 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od dnia obowiązywania umowy tj. 01.07.2015 do 30.06.2020 roku , następujących jednostek organizacyjnych: - Urząd Miasta Kalety - Miasto Kalety, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach, - Zespół Szkół i Przedszkoli w Kaletach Miotku, - Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, - Zespół Szkół w Kaletach, - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Kaletach, - Miejski Dom Kultury w Kaletach, - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Henryka Borka w Kaletach. 2. Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych będzie obejmować: - otwarcie, likwidacja i prowadzenie rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych, - realizacja poleceń przelewu, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe, - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, - możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 3.1. 3. Wykonawca zapewnia elektroniczny system obsługi bankowej: - instalacja systemu, - obsługa systemu, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego, - bieżąca aktualizacja oprogramowania. 4. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za: - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz gminy oraz jej jednostek organizacyjnych przez osoby fizyczne i prawne z różnych tytułów, - dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych z różnych tytułów, - wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, - wydawanie blankietów czekowych gotówkowych, - zainstalowanie oprogramowania związanego z systemem bankowości internetowej, - przeszkolenie pracowników oraz użyczenie wyposażenia technicznego, o ile posiadany przez Urząd Miejski i jednostki nie będzie współpracował z systemem oferenta. - dokonywania przelewów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w punkcie 3.1. 6. Zamawiający będzie żądał świadczenia usług na terenie Miasta Kalety co oznacza, że Wykonawca musi mieć na terenie miejscowości Kalety swoją siedzibę, oddział, filię, bądź uruchomi taką placówkę do dnia 30 czerwca 2015 roku 7. Wszystkie prowizje i opłaty określone w ofercie będą wielkościami stałymi w okresie obowiązywania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować siedzibą banku lub siedzibą oddziału na terenie miejscowości Kalety lub po podpisaniu umowy na obsługę Bankową Miasta Ka-lety uruchomić taką siedzibę do 30 czerwca 2015 roku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podsta-wie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu wa-runków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać: a) bilans za ubiegły rok zamykający się co najmniej 8-cyfrową sumą bilansową, b) osiągnięty w poprzednim roku zysk brutto w kwocie co najmniej 6-cyfrowej. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2. Część sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej bilansu i rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim - w celu wykazania spełniania warunku 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, 4.Wykaz siedzib banku lub oddziałów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (Potencjał lokalowy) wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, niniejszej instrukcji dla Wykonawców. W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie siedziby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych siedzib.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - oprocentowanie rachunków - 20
3 - oprocentowanie kredytu w rachunku bierzącym - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kalety 42-660 Kalety. ul. Żwirki i Wigury 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Kalety 42-660 Kalety. ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu [bankowaobsluga budzetu 2015].pdf

Pytania i odpowiedzi 1 [bankowa obsluga budzetu 2015].pdf

 SIWZ bankowa obsluga budzetu 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:43:19.
Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:43:19
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót