> Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety.

nieruchomość gruntowa niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. 1 Maja (osiedle), karta mapy 2 Kalety,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 2KS1 – tereny obsługi komunikacji-garaże, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, teren działki płaski, nieogrodzony, niezalesiony, wydzielony pod budynki garażowe,
nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich
Górach pod numerem GL1T/00063551/5 jako własność Gminy Kalety.

działka nr 2419/36 o powierzchni 35 m2,
cena wywoławcza – 2 800 zł,
wadium – 500 zł.

Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2015 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: Międzypowiatowy BS w Myszkowie Oddział Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 12 marca 2015 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:15:05.
Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:15:05
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl