Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na
sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w
Kaletach przy ul. Chmielnej

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Chmielnej.


działka nr 313/24 o powierzchni 0,0406 ha,
nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej,
położenie: Kalety, ul. Chmielna, karta mapy 1 dod.1 Jędrysek,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN61 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
działka o kształcie nietypowym, nieregularnym w formie prostokąta z przedłużeniem w kształcie wąskiego trójkąta, teren działki płaski, ogrodzony – ogrodzenia z przyległych posesji,
własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00061644/0,
.
cena wywoławcza – 9 900 zł,
wadium – 1 000 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

Przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 313/24 stanowiącą przedmiot sprzedaży, czyli właścicieli działek nr 23, 312/24 i 26, położonych przy ul. Wolności i ul. Chmielnej, karta mapy 1 dod. 1 Jędrysek.
Uzasadnieniem wyboru formy przetargu, przetargu ustnego ograniczonego, jest fakt, że zbywana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 13 lutego 2015 r. zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu wraz z dokumentem potwierdzającym własność posiadanej nieruchomości (odpis z księgi wieczystej) w Urzędzie Miejskim w Kaletach i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: Międzypowiatowy BS w Myszkowie Oddział Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 13 lutego 2015 roku.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-01-09 16:29:54.
Data wprowadzenia: 2015-01-09 16:29:54
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót