Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych
w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego.

 

I nieruchomość:
działka nr 3676/70 o powierzchni 0,0755 ha,
nieruchomość niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. Dąbrowskiego, karta mapy 1 dod.1 Jędrysek, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Dąbrowskiego,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN62 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00096655/4,
uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
uciążliwości: na terenie działki stanowiącej przedmiot sprzedaży, równolegle do ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-zachodniej granicy działki, biegnie linia telefoniczna.
cena wywoławcza – 36 300 zł,
wadium – 4 000 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

II nieruchomość:
działka nr 3677/70 o powierzchni 0,0821 ha,
nieruchomość niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. Dąbrowskiego, karta mapy 1 dod. 1 Jędrysek, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Dąbrowskiego i ul. Wolności,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN62 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, własność: Gmina Kalety, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00096656/1,
uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
uciążliwości: na terenie działki stanowiącej przedmiot sprzedaży, równolegle do ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-zachodniej granicy działki, biegnie linia telefoniczna.
cena wywoławcza – 39 500 zł,
wadium – 4 500 zł.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24,
o godz. 11.00 na nieruchomość nr I
o godz. 11.30 na nieruchomość nr II

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: Międzypowiatowy BS w Myszkowie Oddział Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 21 stycznia 2015 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-22 14:10:52.
Data wprowadzenia: 2014-12-22 14:10:52
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót