Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości wraz ze sprzedażą położonego na
niej budynku garażowego

Burmistrz Miasta Kalety


ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku garażowego.


nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej,


położenie: Kalety, ul. B. Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, z dostępem do drogi publicznej,


przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym


planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, własność: właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość jest Gmina Kalety. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00078128/9, boks garażowy o konstrukcji murowanej, wybudowany w 1988 roku, nieogrzewany, bez instalacji elektrycznej i bez otworów okiennych.    


zabudowana działka nr 466/64 o powierzchni 29 m2,


cena wywoławcza – 5 000 zł,


wadium – 500 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.


Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach:  Międzypowiatowy BS w Myszkowie Oddział Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 15 stycznia 2015 roku.


Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a  uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.


Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.


Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.


Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-08 09:48:33 | Data modyfikacji: 2014-12-08 09:51:36.
Data wprowadzenia: 2014-12-08 09:48:33
Data modyfikacji: 2014-12-08 09:51:36
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót