Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE
UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA KALETY W SEZONIE 2014/2015 - REJON NR 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

 

Znak postępowania WSiRG.7200.Z.R2.001.2014.JP.
 

MIASTO KALETY
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W SEZONIE 2014/2015 - REJON NR 2”
 

kod według CPV: 90212000 - 6

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42 660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00 ÷14:00

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

Termin realizacji: sezon zimowy 2014/2015

 

Wadium: 1.000 zł słownie: jeden tysiąc złotych

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22 sekretariat Burmistrza Miasta.

 

Termin składania ofert i wpłaty wadium: upływa dnia 06 października 2014 r. o godz. 10:20.

 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: mgr inż. Jan Potempa pok. nr 20, tel. 34/ 352 76 37, fax. 34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷14:00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, pok. nr 24, dnia 06 października 2014 roku o godz. 10:30.

  

 

Kalety, dnia 18 września 2014 roku

ogloszenie Nr 310044-2014 18.09.2014 [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 1 formularz ofertowy [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 2 oswiadczenie art. 22 [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 3 oswiadczenie art. 24 [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 4 wykaz wykonanych uslug [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 5 wykaz sprzetu [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 6 projekt umowy R1 [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 7 zakres R2_2014_2015 [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 8 wykaz drog R2_2014_2015 [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 9 informacja ze wykonawca nalezy do grupy kapitalo [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 10 zestawienie udzialow robot R2 2014_2015 [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik nr 11 oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].pdf

Zalacznik Nr 12 Mat. do posypywania [Zimowe utrzymanie drog 2014_2015 R2].TIF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-18 13:24:45.
Data wprowadzenia: 2014-09-18 13:24:45
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót