OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakup
energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin:
Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety,
Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski
Młyn, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice,
Zębowice i ich jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

BURMISTRZ MIASTA KALETY
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice, Zębowice i ich jednostek organizacyjnych.

 

Znak sprawy WSiRG.700.ZE.OK.001.2014

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

CPV 09310000-5 - elektryczność

__________________________________________________________________

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

Termin realizacji: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

 

Wadium: 81.000 zł słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa dnia: 09 października 2014 roku o godz. 10:45

 

Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: mgr inż. Jan Potempa, tel. /34/ 352 76 37 i Andrzej Brysch, tel. /34/ 352 76 39, fax. /34/ 352 76 39

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 09 października 2014 roku o godz. 11:00.

 

 

 

Kalety, dnia 29 sierpnia 2014 roku

ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert Obiekty 2015 i2016.pdf

ogłoszenie o przetargu 2015 i 2016 II obiekty gmin.pdf

SIWZ wersja 1 z 2014.08.29 Obiekty.pdf

Załącznik nr 1.1 do SIWZ Obiekty Gmin I.xlsx

Pytania odpowiedzi 1 [Obiekty2014].pdf

Obiekty - zalaczniki 2,3,4,5,6,8 - wersja edytowalna.doc

Pytania odpowiedzi 2 [Obiekty2014]..pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-02 15:07:38.
Data wprowadzenia: 2014-09-02 15:07:38
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót