Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę sprzętu
komputerowego, modernizację sieci LAN, wraz z
usługą dostępu do internetu, oraz świadczenie
usług szkoleniowych i serwisu sprzętu
komputerowego w ramach realizacji projektu,
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz
wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety -
Etap 2

 

Kalety: Dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja sieci LAN, wraz z usługą dostępu do internetu, oraz świadczenie usług szkoleniowych i serwisu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety - Etap 2
Numer ogłoszenia: 290386 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalety , ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, woj. śląskie, tel. 34 3527630, faks 34 3527635.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalety.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, modernizacja sieci LAN, wraz z usługą dostępu do internetu, oraz świadczenie usług szkoleniowych i serwisu sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety - Etap 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla uczestników projektu, w tym: Instalacja i uruchomienie 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych (BO), objętych projektem, instalacja i uruchomienie 24 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w 4 jednostkach podległych Zamawiającego (JP), objętych projektem, - instalacja i uruchomienie 4 kolorowych drukarek laserowych, w jednostkach podległych Zamawiającego (JP), objętych projektem, - dostawa i instalacja urządzeń sieci LAN dla 4 pomieszczeń wykorzystywanych przez 4 jednostki podległe Zamawiającego , - modernizacja sieci LAN w 4 pomieszczeniach wykorzystywanych przez 4 jednostki podległe Zamawiającego, - aktualizacja oprogramowania i zakup licencji praw najmu i modernizacja zestawów komputerowych przeznaczonych dla BO i JP. b) Usługa podłączenia do internetu: - w 4 lokalizacjach wykorzystywanych przez 4 jednostki podległe (JP) Zamawiającego, - 40 gospodarstw domowych (BO), c) Usługa zapewniania dostępu do internetu dla 4 jednostek podległych w ramach 4 lokalizacji(JP) oraz 40 gospodarstw domowych (BO) przez okres od października 2014 do 31.12.2015. d) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz systemu operacyjnego i pakietu biurowego dla 80 osób (BO). e) Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i  zawiera podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Warunki gwarancji 1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji. 2. Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 3. Warunki gwarancyjne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego. 4. Wymagany okres gwarancji na zrealizowane dostawy, usługi oraz modernizacje instalacji teletechnicznych wynosi: - na dostarczany sprzęt sieci LAN oraz wykonane modernizacje instalacji sieciowej - na okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania przez Zamawiającego, - na dostawę komputerów stacjonarnych - na okres 5 lat licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania przez Zamawiającego, - na dostawę komputerów przenośnych - na okres 3 lat licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania przez Zamawiającego. - na dostawę drukarek komputerowych dla JP - na okres 3 lat licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania przez Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 51.60.00.00-8, 32.41.80.00-6, 32.41.31.00-2, 72.41.10.00-5, 72.40.00.00-4, 48.62.00.00-0, 48.62.40.00-8, 45.31.40.00-1, 32.42.00.00-3, 45.31.43.20-0, 50.31.20.00-5, 50.30.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi spełniać następujący warunek: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej trzy zamówienia polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu w miejscu eksploatacji min. 50 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej trzy zamówienia obejmujące dostawę, instalację i konfigurację bezprzewodowego punktu dostępowego do Internetu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadanych uprawnieniach wg Załącznika nr 8 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy: Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 200 000 PLN;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Miasto Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na Innowacje, Inwestujemy w Waszą przyszłość..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZP - 12 [Przeciwdzialanie 2 etap].pdf

Ogloszenie 290386_2014 BZP [wykluczenie 2 etap].pdf

SIWZ [wykluczenie 2 etap].pdf

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia [wykluczenie .pdf

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz_oferty [wykluczenie 2 etap].docx

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_Wykonawcy_art._22_p [wykluczenie 2 etap].docx

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Wykaz_wykonanych_dostaw_i_uslug [wykluczenie 2 etap].docx

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Oswiadczenie_Wykonawcy_art._24_p [wykluczenie 2 etap].docx

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa [wykluczenie 2 etap].docx

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ-_Wzor_umowy [wykluczenie 2 etap].pdf

Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_Wykaz_podwykonawcow [wykluczenie 2 etap].docx

Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Zobowiazanie_podmiotow [wykluczenie 2 etap].docx

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-01 15:17:55 | Data modyfikacji: 2014-09-01 15:28:52.
Data wprowadzenia: 2014-09-01 15:17:55
Data modyfikacji: 2014-09-01 15:28:52
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót