OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na
„Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w
Kaletach – I etap”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
BURMISTRZ MIASTA KALETY
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach – I etap”

 

Znak sprawy WSiRG.7220.006.G.2014.J.P.

 

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, wyrównanie terenu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

Termin realizacji przedmiotu umowy (ostatniej płatności) ustala się do dnia: 30 stycznia 2015 r.

Termin zakończenia robót budowlanych do dnia: 15 października 2014 r.

 

Wadium: 3.000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych

 

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat Burmistrza

 

Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa dnia: 27 czerwca 2014 roku o godz. 9:50

 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy: mgr inż. Jan Potempa, tel. /34/ 352 76 37 fax. /34/ 352 76 35

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety pok. nr 24, dnia 27 czerwca 2014 roku o godz. 10:00.

 

 

Kalety, dnia 12 czerwca 2014 roku

Zestawienie_ofert_ZP-12_Gawlika.pdf

pytania_i_odpowiedzi_Nr_1_Gawlika.pdf

ogloszenie UZP Nr 198586-2014 [Gawlika I etap].pdf

SIWZ Gawlika I etap 2014.pdf

Zalacznik Nr 1 -formularz ofertowy [Gawlika I etap].pdf

Zalacznik Nr 2 -Oswiadczenie art. 22 [Gawlika I etap].pdf

Zalacznik Nr 3 -Oswiadczenie art. 24 [Gawlika I etap].pdf

Zalacznik Nr 4 -Oswiadczenie o zmiarze pow cz zam podwyk [Gawlika I etap].pdf

Zalacznik Nr 5 -projekt umowy [Gawlika I etap].pdf

Zalacznik Nr 6 -Wykaz robot [Gawlika I etap].pdf

Zalacznik Nr 7 -Przedmiary [Gawlika I etap].zip

Zalacznik Nr 8 -infor. ze wyk. nalezy do grupy kapitalowej [Gawlika I etap].pdf

Zalacznik Nr 9 -wyciąg z dok. proj. [Gawlika I etap].zip

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-06-12 09:11:55.
Data wprowadzenia: 2014-06-12 09:11:55
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót